รีเซต

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามนำเข้า "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" มีผล 15 ก.ย.63

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามนำเข้า "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" มีผล 15 ก.ย.63
TNN ช่อง16
16 กันยายน 2563 ( 14:20 )
226
ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามนำเข้า "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" มีผล 15 ก.ย.63

วันนี้ (16 ก.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เรื่องกำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563 เนื่องจากเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าว ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 รมว.พาณิชย์โดยอนุมัติของ ครม.ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563 และประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีผลวันที่ 15 ก.ย.63 เป็นต้นไป

ในประกาศดังกล่าวขยะอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบ ได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่นๆ สวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่น ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิลซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุ ตามบัญชี 5.2 ลำดับที่ 2.18 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 84 และตอนที่ 85 เฉพาะรหัสสถิติ 899 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง