รีเซต

สรุปขั้นตอนการโอนบ้าน 2565 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

สรุปขั้นตอนการโอนบ้าน 2565 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?
NewsReporter
3 พฤศจิกายน 2565 ( 13:31 )
3.9K
1
สรุปขั้นตอนการโอนบ้าน 2565 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

สรุปขั้นตอนการโอนบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? เมื่อสรุปความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายตกลงที่จะซื้อ ขายบ้าน พร้อมที่ดิน ตกลงราคา และค่าใช้จ่ายเรื่องการโอนแล้ว ต่อมาก็เข้าสู่กระบวนการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ก่อนที่จะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมอย่างไรบ้าง  ก่อนการเตรียมตัวไปโอนบ้านที่กรมที่ดิน ต้องเตรียมเอกสารอะไร? ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่? TrueID รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

สรุปขั้นตอนการโอนบ้าน 2565

ขั้นตอนการโอนบ้าน

 1. การพิจารณา
  - ยืนคําขอ
  - ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที่ดิน และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  - รับคําขอและสอบสวนคู่กรณีตรวจอายัด
  - ทําสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงและแก้ทะเบียน
  - คู่กรณีลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
  - ประเมินราคาทุนทรัพย์คำนวณค่าใช้จ่าย/ผู้ขอชำระเงิน
 2. การพิจารณา
  - เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่อง
  - เรียกคู่กรณีสอบสวนก่อนการจดทะเบียน
  - เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียน/ประทับตราประจำตำแหน่งใน/ประทับตราประจำตำแหน่งในสัญญาบันทึกข้อตกลง
  ในหนังสือแสดงสิทธิที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  - แจกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและสัญญา
  - ผู้ขอตรวจสอบความถูกต้อง

 

Getty/sorrapong

 

เอกสารที่ต้องเตรียมความพร้อมในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์

กรณีเป็นบุคคลทั่วไป

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 1ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ
 5. หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส)
 6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
 7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส)
 8. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 9. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)


กรณีเป็นนิติบุคคล

 1. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
 5. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
 7. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
 8. รายงานการประชุมนิติบุคคล

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ลำดับรายละเอียดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม (บาท/ ร้อยละ)
1ค่าคําขอ (กรณีที่ดิน) แปลงละ 5 บาทค่าธรรมเนียม 5 บาท
2ค่าคําขอ (กรณีห้องชุด) ห้องชุดละ 20 บาทค่าธรรมเนียม 20 บาท
3ค่าธรรมเนียม 2% ของราคาประเมินค่าธรรมเนียม 2%
4ค่าธรรมเนียม 0.5 % ของราคาประเมิน (หมายเหตุ: (กรณีเป็นการโอนโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนระหว่าง บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส))ค่าธรรมเนียม 0.5%
5ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้โอนเป็นนิติบุคคลเสีย 1% ของราคาที่สูง กว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง (หมายเหตุ: (สําหรับค่าภาษีเงินได้หักณที่จ่ายกรณีผู้โอนเป็นบุคคล ธรรมดาคํานวณจากราคาประเมินตามวิธีการที่กําหนดในประมวล รัษฎากร))ค่าธรรมเนียม 1%
6ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีผู้โอนเป็นบุคคลธรรมดาเสีย 3.3% (รวมภาษีท้องถิ่น) ของราคาที่สูงกว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาทุน ทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง (ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากรค่าธรรมเนียม 3.3 %
7ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีผู้โอนเป็นนิติบุคคลเสีย 3.3 % (รวมภาษี ท้องถิ่น) ของราคาที่สูงกว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาทุนทรัพย์ ที่ผู้ขอแสดงค่าธรรมเนียม 3.3 %
8ค่าอากรแสตมปีกรณีผู้โอนเป็นบุคคลธรรมดาเสีย 0.5 % ของ | ค่าธรรมเนียม 0.5 % ราคาที่สูงกว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง (ถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์) (สําหรับ กรณีผู้โอนเป็นนิติบุคคลไม่ต้องเสียเพราะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้ว)ค่าธรรมเนียม 0.5 %
9ค่ามอบอํานาจ (กรณีที่ดิน) เรื่องละ 20 บาทค่าธรรมเนียม 20 บาท
10ค่ามอบอํานาจ (กรณีห้องชุด) เรื่องละ 50 บาทค่าธรรมเนียม 50 บาท
11ค่าพยานให้แก่พยาน (กรณีที่ดิน) คนละ 10 บาทค่าธรรมเนียม 10 บาท
12ค่าพยานให้แก่พยาน (กรณีห้องชุด) คนละ 20 บาทค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

และเพื่อให้เสร็จสิ้นการซื้อขายจริงๆ หลังจากโอนที่ดินพร้อมบ้านแล้ว ต้องโอนมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยจริงจะเรียบร้อยสมบูรณ์

ข้อมูล กรมที่ดิน

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง