TrueID

รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

วิธี 'แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้งซ่อม 2565 ผ่านเว็บเลือกตั้งออนไลน์ ต้องทำอย่างไร? เช็คเลย
#exclusive
ข่าววันนี้ ไปเลือกตั้งซ่อม 2565 ไม่ได้ทําอย่างไร? วันนี้ TrueID มีคำตอบสำหรับใครที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ได้ ต้องรีบทำการ "แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง" โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ ซึ่งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค.65 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค.65   วิธี! แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้งซ่อม ส.ส.2565 ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค.65 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค.65 แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main  หรือ www.ect.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์”     3 ขั้นตอนการแจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง ออนไลน์     1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะ "แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง" ออนไลน์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คลิกเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main   2. กรอกรายละเอียดในแบบ "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด   และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ   3. พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน   นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง ด้วยวิธีตรวจสอบสิทธิ 'เลือกตั้ง 2565' หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ง่าย ๆ ดังนี้ เข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพ
อ่านต่อ >
136K

ข่าวล่าสุด