รีเซต

อินฟราฟัน : ‘อู่ตะเภา’ประตูสู่เอเชีย

อินฟราฟัน : ‘อู่ตะเภา’ประตูสู่เอเชีย
มติชน
1 กรกฎาคม 2563 ( 12:03 )
48
อินฟราฟัน : ‘อู่ตะเภา’ประตูสู่เอเชีย

อินฟราฟัน : ‘อู่ตะเภา’ประตูสู่เอเชีย

จัดพิธีลงนามอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ว ที่ทำเนียบรัฐบาล ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด หรือ ยูทีเอ เพื่อร่วมกันลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หลังเป็นผู้เสนอผลตอบแทนให้รัฐมากที่สุด

โดยบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด เป็นการรวมกลุ่มกันของหลายบริษัท ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 45% บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 35% และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 20% โดยมีสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการสนามบินอู่ตะเภา

โครงการนี้จะเป็นการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาไปสู่ประตูเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูง และเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยรัฐจะได้ผลประโยชน์ด้านการเงิน 305,555 ล้านบาท ได้ภาษีอากรกว่า 62,000 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานเพิ่ม 15,600 ตำแหน่งต่อปีในระยะ 5 ปีแรกของสัมปทาน พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านธุรกิจการบิน เทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 50 ปี

การพัฒนาจะแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วงเงิน 31,290 ล้านบาท ระยะที่ 2 วงเงิน 23,852 ล้านบาท ระยะที่ 3 วงเงิน 31,377 ล้านบาท และระยะที่ 4 วงเงิน 38,192 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีวงเงินอีกประมาณ 61,849
ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการบำรุงรักษาตลอดอายุสัมปทาน รวมวงเงินลงทุน 186,560 ล้านบาท

หลังลงนามในสัญญาแล้ว จะใช้เวลาไม่เกิน 18 เดือนในการส่งมอบพื้นที่ จากนั้นทางบริษัทจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี และบริหารอีก 47 ปี รวมสัญญาสัมปทาน 50 ปีพอดี

โครงการนี้จะเป็นการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา โดยทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะทำให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางการบินที่ดีที่สุด และเป็นประตูสู่เอเชียเลยทีเดียว เพราะมองว่าสนามบินอู่ตะเภามีทำเลที่ดี สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ จึงมั่นใจว่าจะผลักดันให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ได้แน่นอน

ส่วนรายละเอียดของแผนการพัฒนาชัดๆ ที่เตรียมไว้จะเป็นอย่างไรบ้าง สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อ!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง