รีเซต

เปิดขั้นตอนการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบกลุ่ม

เปิดขั้นตอนการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบกลุ่ม
Ingonn
28 พฤษภาคม 2564 ( 18:05 )
9.2K
เปิดขั้นตอนการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบกลุ่ม

 

ใกล้เข้าเดือนมิถุนายนก็จะเข้าสู่ช่วงกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น โดยรูปแบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 หลักๆ คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือการรวมกลุ่มนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดพร้อมกันทั้งองค์กร หรือการลงทะเบียนหน้างาน ซึ่งไม่รับรองการได้รับบริการในวันที่มาฉีด 

 

 

การลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 มีขั้นตอนและรูปแบบที่แตกต่างกัน โดย TrueID ได้รวบรวมขั้นตอนและประเภทกลุ่ม สำหรับการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ในลักษณะรวมเป็นกลุ่มมาไว้ให้แล้ว ซึ่งการลงทะเบียนนี้จะเริ่มตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2564

 

 

 


Highlights


ㆍประเทศไทย ได้กำหนดให้วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนหลักสำหรับการป้องกันโรคโควิด 19


ㆍมิถุนายน-กันยายน 2564 มีแผนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน 36 ล้านโดส เพื่อฉีดวัคซีนปูพรมเป็นเข็มที่ 1


ㆍตุลาคม-ธันวาคม 2564 มีแผนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เป็นเข็มที่ 2

 

 

 

แผนการฉีดวัคซีนโควิดเดือนมิถุนายน

 

กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19


1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน


2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 หรือบริการประชาชน และมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย


3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว


4. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป


5. ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เช่น ครู พนักงานขับรถสาธารณะ ชาวไทยที่จะไปศึกษา/ทำงาน/ประกอบธุรกิจยังต่างประเทศ


6. คณะทูตานุทูตและครอบครัวรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ


7. ประชาชนทั่วไป


8. ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม


9.  นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/ชาวต่างชาติ/แรงงานต่างด้าว ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย


10. อื่นๆ ตามความจำเป็น และสถานการณ์การระบาด

 

 

หลักการสำคัญ 5 ประการ ดังนี้


1. เพื่อให้ประชากร ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 50 ล้านคน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ร้อยละ 70 ภายในเดือนกันยายน 2564 ด้วยความสมัครใจ (จำเป็นต้องใช้วัคซีนชนิดอื่นเพิ่มเติมอีก 11 ล้านโดส)


2. ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมจะได้รับประกันการจัดสรรวัคซีน


3. ควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่ระบาดรุนแรงให้สงบโดยเร็ว


4. เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มเสี่ยง


5. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศตามแผนที่กำหนด

 

 

 


ขั้นตอนการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบกลุ่ม 


1.นัดหมายในรูปแบบองค์กร/หน่วยงาน หรืออื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


2.ประสาน รพ. ที่รองรับการฉีดวัคซีน


3.ประสานขอรับวัคซีน ดังนี้


- กทม. ติดต่อ "คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร"


- ต่างจังหวัด ติดต่อ "คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด"


- องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่หลายจังหวัด/หน่วยงานต่างชาติ/องค์กรระหว่างประเทศ ติดต่อ "กรมควบคุมโรค"

 

 

หมายเหตุ 


1.การจองคิวฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม (LINE OA & APP) เป็นการดำเนินการเฉพาะบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับการจองแบบกลุ่ม


2.หากท่านขอนัดฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มและหน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ ก็จะปรากฎข้อมูลในหมอพร้อมเช่นกัน

 

 

 

 


การนัดหมายสำหรับองค์กร


1. กรณีองค์กรสามารถประสานหาสถานพยาบาลได้เอง

ติดต่อขอรับวัคซีนได้จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (สสจ./สำนักอนามัย กทม.)

 


2. กรณีองค์กรไม่สามารถประสานหาสถานพยาบาลได้เอง


- ให้ติดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (สสจ./สำนักอนามัย กทม.)


- นัดหมายรับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาล

 


3. กรณีองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัดหรือองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ


- แจ้งอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเอง

 


4. กรณีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 16 ล้านคน


- สำนักงานประกันสังคมจัดแผนฉีดวัคซีนโดยตรง


- กำหนดสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีนตามสิทธิ และเชิงรุกนอกสถานพยาบาล


- ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/สำนักงานประกันสังคม

 

 

 


การนัดหมายสำหรับกลุ่มคณะทูตานุทูตและองค์กรระหว่างประเทศ


1.กรณีองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติ ที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ


- แจ้งหนังสือมายังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัดได้

 

2.กรณีประสงค์จะรับวัคซีนเป็นรายบุคคล


- สามารถนัดหมายโดยตรงเพื่อเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้บริการชาวต่างชาติ

 

 

 


การนัดหมายสำหรับกลุ่มชาวไทยที่จะขอรับวัคซีนก่อนไปศึกษาต่อ/ทำงานในต่างประเทศ

 

1.กรณีผ่านองค์กรเช่น หน่วยงานผู้ให้ทุนการศึกษา สถานประกอบการ


- องค์กรสามารถประสานหาสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนได้เอง


- ติดต่อขอรับวัคซีนได้จากคณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

 

 

2.กรณีองค์กรไม่สามารถประสานหาสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนได้เอง


- ติดต่อคณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อนัคหมายขอเข้ารับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการฯ กำหนด

 


3.กรณีประสงค์จะรับวัคซีนเป็นรายบุคคล


ลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีนได้ 3 ช่องทาง


1.หมอพร้อม


2.นัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม.


3.เดินเข้ารับวัคซีนแบบไม่ได้นัดหมาย (On-site Registration)

 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลบางรัก โดยแสดงหลักฐานการศึกษาต่อหรือการทำงานในต่างประเทศ (หากมีสถานพยาบาลเพิ่มเติมตรวจสอบได้ที่ คณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

 

 

 

 

การนัดหมายสำหรับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาไทยที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ


กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาดังกล่าว โดยขอให้กรอกข้อมูลตามลิงค์ https://bit.ly/2RAk6FZ หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อขอรับการจัดสรรโควตา 

 

โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564 (ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

 

ทั้งนี้ นักเรียน/นักศึกษาที่พำนักในต่างจังหวัดสามารถกรอกข้อมูล หรือติดต่อสอบถามสาธารณสุขจังหวัดได้ หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ student02vaccine@gmail.com
หมายเหตุ

 

หากท่านไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564 ได้ ท่านสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


1.แอปพลิเคชัน หมอพร้อม


2.สถานที่จัดฉีดวัคซีน (onsite registration) 


3.ตามช่องทางที่แต่ละจังหวัดกำหนด

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก เพจไทยคู่ฟ้า , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงการต่างประเทศ

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง