11 สิ่งประดิษฐ์ ของ ในหลวง ร.9 เพื่อประชาชนไทยได้กินดีอยู่ดี

11 สิ่งประดิษฐ์ ของ ในหลวง ร.9 เพื่อประชาชนไทยได้กินดีอยู่ดี

     เฟซบุ๊ก “Bangchak Gasohol Club” ได้เผยแพร่ ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ตลอดการครองราชย์ 70 ปี โดยระบุข้อมูลว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีอัจฉริยภาพในทุกด้าน ทรงประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศและดูแลประชาชนไทยได้กินดีอยู่ดี โดยได้ทรงขอสิทธิบัตรต่อสิ่งประดิษฐ์รวม 11 ชิ้น” ประกอบด้วย

 

1. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนซ้ำแบบทุ่นลอย (กังหันน้ำชัยพัฒนา)

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 3127 ยื่นคำขอวันที่ 2 มิ.ย. 2535 ประกาศวันที่ 1 ส.ค. 2535 พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2536
กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับผิวน้ำ เป็นรูปแบบสิ่งประดิษฐ์เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค

 

2. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล)

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่10764 ยื่นคำขอวันที่ 9 เม.ย. 2544 ประกาศวันที่ 18 เม.ย.2544 สามารถใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่ต้องผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ หรืออาจใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลได้ตั้งแต่ 0.01% ไปจนถึง 99.99%

 

3. กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่22637ยื่นคำขอวันที่ 21 มิ.ย.2550 ประกาศวันที่ 5 ก.ค.2550 ใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติเพื่อแกล้งให้ดินมีสภาพเปรี้ยวจัดก่อน แล้วทำการชะล้างความเปรี้ยวของดิน และทำการปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกต่อไป

 

4. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2909 ยื่นคำขอวันที่ 15 ก.ค. 2553 ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2553 เป็นการนำต้นพืชบางชนิดที่สามารถดูดซึมสารปนเปื้อนมาเป็นอาหารในการเจริญเติบโต เช่น ต้นกก ต้นเตย ต้นพุทธรักษา เป็นต้น ทำให้สาหร่ายไม่มีอาหารในการเจริญเติบโต เพราะการเติมอากาศแม้เป็นการเพิ่มศักยภาพของสิ่งมีชีวิตให้ดำรงชีวิตและเติบโต แต่การเติมอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำเขียวอันเกิดจากสาหร่ายออกได้ จึงจำเป็นต้องนำพืชมาช่วยลดปริมาณแร่ธาตุสารอาหารในน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำเสีย

 

5. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10304 ยื่นคำขอวันที่ 16ม.ค.2544 ประกาศวันที่ 19 ม.ค.2544 เป็นเครื่องกลเติมอากาศใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับลึกลงไปใต้ผิวน้ำจนถึงด้านล่างของแหล่งน้ำ ต่อยอดจากแบบทุ่นลอย

 

6. อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว (ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง)

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 16100 ยื่นคำขอวันที่ 27 ธ.ค. 2545 ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2546 เป็นเครื่องยนต์ที่ขับดันน้ำเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเรือ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วม โดยการผลักดันระบายน้ำในแม่น้ำและคูคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

7. การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง)

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 13898 ยื่นคำขอวันที่ 28 ส.ค. 2545 ประกาศวันที่ 30 ส.ค. 2545 เป็นกรรมวิธีการทำฝนหลวงที่มีการทำฝนทั้งในระดับเมฆอุ่นที่ระดับต่ำกว่า 1 หมื่นฟุต และเมฆเย็นที่ระดับสูงกว่า 1 หมื่นฟุตพร้อมๆ กัน ซึ่งทรงเรียกว่า “ซูเปอร์แซนด์วิช”

 

8 . เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 29162 ยื่นคำขอวันที่ 4 พ.ค. 2553 ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2553 เป็นเครื่องกลที่ประกอบด้วยใบพัด ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากความเร็วของกระแสน้ำให้เป็นพลังงานกล โดยพระราชทานชื่อโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ว่า “อุทกพลวัต” ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการมวลน้ำให้ออกสู่ทะเลอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นวิธีการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพอีกหนึ่งวิธี

 

9. โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 29163 ยื่นคำขอวันที่4 พ.ค. 2553 ประกาศวันที่11ส.ค. 2553 สิ่งประดิษฐ์นี้ได้นำไปติดตั้งที่บริเวณคลองลัดโพธิ์ ส่งผลให้เมื่อน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 มีผลทำให้น้ำไม่ท่วมในบริเวณนั้น ทั้งที่เกือบทุกปีก่อนหน้านี้น้ำท่วมตลอดมา

 

10. ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย

     สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 14859 ยื่นคำขอวันที่ 16ม.ค. 2546 ประกาศวันที่ 20ก.พ. 2546พระองค์ทรงออกแบบขณะทรงพระประชวร เป็นภาชนะที่ทรงออกแบบไว้เฉพาะสำหรับรองรับปัสสาวะของผู้ป่วย และราคาประหยัดกว่าอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ

 

11. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

     สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 841 ยื่นคำขอวันที่ 23 ส.ค. 2545 ประกาศวันที่ 11 ต.ค.2545 เป็นการใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ทดแทนน้ำมันหล่อลื่นที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ เช่น เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 

Tags: ในหลวง รัชกาลที่่9 สิ่งประดิษฐ์

ข่าวที่เกียวข้อง