เปิดเงื่อนไข "โครงการส่งเสริมการจ้างงาน" เด็กจบใหม่ รับเงินเดือน 15,000

เปิดเงื่อนไข "โครงการส่งเสริมการจ้างงาน" เด็กจบใหม่ รับเงินเดือน 15,000
Oopsoi5
29 ตุลาคม 2563 ( 09:57 )
11.4K
เปิดเงื่อนไข "โครงการส่งเสริมการจ้างงาน" เด็กจบใหม่ รับเงินเดือน 15,000

ในภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ที่มีอัตราการจ้างงานที่ค่อนข้างน้อย กรมจัดหางาน จึงมีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยผู้จบการศึกษาใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติ ตามเงื่อนไข พร้อมแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 

คุณสมบัติ


1. มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
เนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา


2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


3. มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563

 


 เงื่อนไข


1. ผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้างจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบที่กรมการจัดหางานได้จัดเตรียมไว้ให้


2. ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ยอมรับค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ดังนี้


2.1 ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท


2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท


2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,400 บาท (ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง)


2.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,690 บาท (ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ
จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง)


3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ในนาม “ชื่อลูกจ้างเข้าร่วมโครงการฯ” เพื่อรับโอนค่าจ้างจากนายจ้างและรับเงินสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน


4. นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน) ให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรมการจัดหางาน จะโอนเงินอุดหนุนค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้างตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยกรมการจัดหางานจะโอนให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามข้อ

(2.1) ปริญญาตรี จำนวน 7,500 บาท

(2.2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5,750 บาท

(2.3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 4,700 บาท และ

(2.4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 4,345 บาท

ตามที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ส่วนที่เกินนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างให้ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการนับตั้งแต่วันที่ได้อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ฯกรณีที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ หลังวันที่24 ของเดือนเป็นต้นไป จะได้รับเงินอุดหนุน ค่าจ้างจากกรมการจัดหางานในเดือนถัดไป


5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และจะต้องยินยอม
 ให้นายจ้างหักเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามสัญญาจ้างตามอัตราเงินสมทบที่กำหนด เพื่อนำส่งเงิน
 สมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคม


6. กรณีพบว่ามีการร่วมกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูกยกเลิกเข้าร่วมโครงการและต้องชดใช้ ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้ทั้งหมดคืน รวมทั้งถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย

 

 

ข้อมูล : กรมจัดหางาน

ภาพโดย Pham Trung Kien จาก Pixabay 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มีบัตรเครติดแล้วเป็นหนี้ มีผลทางกฎหมายอย่างไร

ไขข้อข้องใจ "คลินิกแก้หนี้" คืออะไร?

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง