รีเซต

ข้อมูลเครดิตบูโร แสดงอะไรบ้าง เช็คเครดิตบูโร แก้ไขข้อมูลได้ไหม ที่นี่!

ข้อมูลเครดิตบูโร แสดงอะไรบ้าง เช็คเครดิตบูโร แก้ไขข้อมูลได้ไหม ที่นี่!
Ingonn
28 กันยายน 2565 ( 13:17 )
272
ข้อมูลเครดิตบูโร แสดงอะไรบ้าง เช็คเครดิตบูโร แก้ไขข้อมูลได้ไหม ที่นี่!

เช็คเครดิตบูโร เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัว ตรวจเครดิตบูโร ก่อนกู้เงินทุกครั้ง โดยข้อมูลเครดิตที่ใช้มีหลากหลาย วันนี้ TrueID จึงรวบรวมข้อมูลเครดิตบูโร แสดงอะไรบ้าง พร้อมทั้งหากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถแก้ไข ข้อมูลเครดิตบูโร ได้ไหม? ยื่นขอเครดิตบูโรอย่างไร เช็กเลย!

 

ข้อมูลเครดิตบูโร แสดงอะไรบ้าง

ข้อมูลเครดิตบูโร คือ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และจะปรากฎในรายงานข้อมูลเครดิตเมื่อมีผู้ขอเรียกดู ปัจจุบันข้อมูลเครดิต ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะเป็น ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น 

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และประวัติการชำระสินเชื่อ ประวัติการชำระ ราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต รวมทั้งสถานะบัญชีบนรายงานข้อมูลเครดิต


เช็คเครดิตบูโร ทำไม

 1. แสดงประวัติการชำระหนี้ผ่านวินัยทางการเงินของเจ้าของข้อมูล
 2. แสดงถึงความตั้งใจในการชำระหนี้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในเครดิตการเงิน
 3. รายงานข้อมูลเครดิตเป็นปัจจัยหนึ่งสถาบันการเงินใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หากมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีก็มีโอกาสได้รับสินเชื่อที่เหมาะสม


ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลเครดิต

สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร จะนำส่งข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าเป็นรายเดือนจนกว่าสินเชื่อนั้นจะได้รับการชำระเสร็จสิ้น
กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้และค้างชำระเกิน 90 วัน

 • สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลสินเชื่อคงค้างให้เครดิตบูโรต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ค้างชำระเกิน 90 วัน
 • เครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลเครดิตที่ได้รับจากสถาบันการเงินไว้ในฐานข้อมูลต่อไปอีก เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับข้อมูล


แก้ไข ข้อมูลเครดิตบูโร ได้ไหม?

 • กรณีที่พบว่า ข้อมูลของตนเองไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตและสถาบันการงินที่เจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้า

 • กรณีที่ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริง ไม่สามารถขอลบหรือแก้ไขข้อมูลได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เกินอายุการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

 

 

Blacklist กับ เครดิตบูโร

เครดิตบูโรทำหน้าที่จัดเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ "ขึ้นบัญชีดำ" แก่ใคร

 

ทำไมต้องตรวจเครดิตบูโร

 1. ช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน
 2. เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ
 3. มี "หนี้งอก" โดยที่ไม่ได้ก่อหรือไม่
 4. ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกสามารถขอแก้ไขได้
 5. มีประวัติค้างชำระหรือไม่
 6. หลังจากจ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะขึ้นเป็นปิดบัญชี และยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่

 

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโร

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

ณ ที่ทำการบริษัท (ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร) มีขั้นตอนดังนี้

1.เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง

 

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
 • ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 

2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

 • หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง

 

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง


*** ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท

*** เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)

 

 

 

ข้อมูลจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง