รีเซต

PLANB เข้าลงทุนในบ.ย่อยของ AQUA มูลค่า 2.88 พันลบ. , เพิ่มทุนให้เข้าร่วมถือหุ้น

PLANB เข้าลงทุนในบ.ย่อยของ AQUA มูลค่า 2.88 พันลบ. , เพิ่มทุนให้เข้าร่วมถือหุ้น
ทันหุ้น
26 มกราคม 2565 ( 09:51 )
165
PLANB เข้าลงทุนในบ.ย่อยของ AQUA มูลค่า 2.88 พันลบ. , เพิ่มทุนให้เข้าร่วมถือหุ้น

ทันหุ้น-บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด(มหาชน) หรือ PLANB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) หรือ AA และบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด หรือ BWM ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน AA และ BWM จากบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ AQUA และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ AA และ BWM โดยมีราคาซื้อขายทั้งสิ้นประมาณ 2,882 ล้านบาท ประกอบด้วยราคาซื้อขายเงินสด 2,532 ล้านบาท, เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกิจการประมาณ 110-130 ล้านบาท และสิทธิในการให้ใช้สื่อโฆษณาของบริษัทแก่ AQUA เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขาย มูลค่า 220 ล้านบาท (เรียกว่าธุรกรรมการซื้อหุ้น) 

 

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ AQUA (สัญญาซื้อขายหุ้น) ภายในเดือน ม.ค. 2565 และคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นภายใน มี.ค. 2565 โดยภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขาย AA และ BWM จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ PLANB 

 

โดย PLANB จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ AQUA เป็นรายงวด ประกอบด้วยชำระเงินมัดจำ 200 ล้านบาทในวันลงนามในสัญญาซื้อขาย คาดว่าจะเป็นวันที่ 31 ม.ค. 2565, และจะชำระราคาซื้อขายหุ้นอีก 4 งวด ประกอบด้วยงวดแรก 761.69 ล้านบาท, งวดที่สอง 606.48 ล้านบาท งวดที่สาม 456.95 ล้านบาท และงวดสุดท้าย 506.86 ล้านบาทซึ่งในงวดสุดท้ายคาดว่าจะเป็นวันที่ 31 ธ.ค. 2565 

 

สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจะได้กรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณาจากธุรกรรมการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของป้ายโฆษณาในทำเลที่ดีในการขยายธุรกิจ ซึ่งจะเสริมศักยภาพให้บริษัทสามารถเพิ่มการให้บริการสื่อโฆษราภายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศให้มีความครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้น และเป็นการรองรับการให้บริการต่อลูกค้าได้มากขึ้น และการได้กรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้อัตราการเติบโตทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น และธุรกรรมครั้งนี้ สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและตรงตามเป้าหมายทางการเงินของบริษัท 

 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด(PP) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ AQUA และ/หรือบริษัทย่อยของ AQUA โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาหุ้นละ 7.22 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 1.96% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 606.48 ล้านบาท 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง