รีเซต

เตรียมเปิดรับการรายงานตัว สว. ชุดใหม่ หลังกกต. ประกาศรับรอง

เตรียมเปิดรับการรายงานตัว สว. ชุดใหม่ หลังกกต. ประกาศรับรอง
TNN ช่อง16
10 กรกฎาคม 2567 ( 20:02 )
13
เตรียมเปิดรับการรายงานตัว สว. ชุดใหม่ หลังกกต. ประกาศรับรอง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้วนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอเชิญสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเข้าแสดงตนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 11, 12 และ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 102 - 106 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการแสดงตน ดังนี้ 


 1. หนังสือรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการเลือกตั้ง

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 3. สำเนาใบสำคัญการสมรส 1 ชุด

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ชุด

 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป


ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) ทางเว็บไซต์ของวุฒิสภาที่ http://www.senate.go.th หัวข้อ กรอกข้อมูลประวัติสำหรับการแสดงตน (E-Form) เพื่อนำมาใช้ในการแสดงตน ดังนี้


 1. แบบแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา (แบบ สว. 1)

 2. ประวัติสมาชิกวุฒิสภา (แบบ สว. 3)

 3. แบบกรอกประวัติสำหรับการเผยแพร่ (แบบ สว. 4)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2831 9363-4 หรือ Call Center วุฒิสภา  0 2831 9111ภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง