รีเซต

ขยายเวลา! ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ ถึง 31 ม.ค. 66 รองรับแก้หนี้

ขยายเวลา! ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ ถึง 31 ม.ค. 66 รองรับแก้หนี้
Ingonn
6 ธันวาคม 2565 ( 12:52 )
242
ขยายเวลา! ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ ถึง 31 ม.ค. 66 รองรับแก้หนี้

มหกรรมร่วมใจแก้ 2565 ขยายเวลา! ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 66 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 65 เพื่อให้ลูกหนี้ ที่ต้องการแก้หนี้ ได้มีเวลาลงทะเบียนมากขึ้น พร้อมทั้งเช็คกิจกรรมแก้หนี้ ภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ทั่วประเทศ

 

ลงทะเบียนงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ตามที่กระทรวงการคลังและแบงก์ชาติได้ร่วมกันจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับค่างวดให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ในที่เดียวแต่เจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ในช่วงเวลาของงานมหกรรม  

 

ล่าสุดให้ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ครอบคลุมและต่อเนื่องมากขึ้น โดยเพิ่มประเภทสินเชื่อในงานมหกรรมฯ ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 65 ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 31 วันขึ้นไปก่อนวันที่ 31 ต.ค. 65 


และขยายระยะเวลาลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 66 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 65 เพื่อขยายโอกาสให้ลูกหนี้ที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในระยะเวลามหกรรมเดิม พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้กับลูกหนี้ที่เข้ามาในงานมหกรรมสัญจรต่างจังหวัดสามารถแก้ไขหนี้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ร่วมงานสัญจร นอกจากนี้ ยังช่วยรองรับลูกหนี้ที่ต้องการแก้หนี้ 2 ประเภทที่เพิ่มขึ้นด้วย

 

 

ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ออนไลน์

 • ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ผ่านเว็บไซต์https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่ อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 - 5
  ผ่านเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT

 

งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จัดที่ไหนบ้าง

งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ยังมีกำหนดจัดมหกรรมในลักษณะเดียวกันอีก 3 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางเดียวกัน ได้แก่

 • ครั้งที่ 2 จังหวัด ขอนแก่น วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
 • ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
 • ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา วันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีอะไรบ้าง

 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการปรับเงื่อนไขการชำระนี้ เพื่อช่วยผ่อนปรนภาระหนี้ของประชาชนและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง เช่น 

  • การปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ ลดภาระค่างวด ลดอัตราดอกเบี้ย พักชำระเงินต้น ลดการผ่อนชำระเงินต้น ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระหากสามารถจ่ายชำระหนี้ปิดบัญชีได้ โดยสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งที่เข้าร่วมมหกรรมนี้
    
  • การคืนดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่ชำระดี โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

  • มาตรการแก้หนี้สินเชื่อบ้าน สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL จะได้รับการลดเงินงวดผ่อนชำระ พร้อมกับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ โดยในระยะแรกผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์


 2. การสร้างรายได้ผ่านการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ ซึ่งจะสามารถลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนได้ในระยะยาว และสามารถขอรับสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นแหล่งทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เช่น

  • สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ให้กู้ไม่เกินรายละ 20,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยธนาคารออมสิน

  • สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เช่น สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สินเชื่อเคหะกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า โดยธนาคารออมสิน สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3.90 นาน 6 เดือน โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตรากำไรพิเศษร้อยละ 1.99 ต่อปี นาน 6 เดือน โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  • สินเชื่อเพื่อ SMEs ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สินเชื่อ Krungthai SME Money ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  • สินเชื่อผู้ส่งออกป้ายแดง ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

  • มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ ฟรีค่าดำเนินการค้ำประกัน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)


 3. การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคง และการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงการเป็นหนี้และมีการวางแผนทางการเงิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน เช่น

  • การให้คำปรึกษาทางออกให้ธุรกิจโดยโค้ชมืออาชีพ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การให้บริการคำปรึกษาทางการเงินผ่าน บสย. F.A. Center การให้คำปรึกษาผ่านโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนโดยธนาคารแห่งประเทศไทย การให้ข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  • การให้ความรู้ทางการเงินโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนการออมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  • การรับสมัครงานและการแนะแนวอาชีพจากกรมการจัดหางาน

  • ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการออม เช่น เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษแบบขั้นบันได สลากออมสินสลากออมทรัพย์ ธอส. เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจตลอดงาน เช่น การตรวจข้อมูลเครดิตโดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด การขายสินทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยผู้ทรงคุณวุฒิตลอดงาน 

 

ข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย , กระทรวงการคลัง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง