รีเซต

‘ศักดิ์ดา’อธิบดีกรมน้ำบาดาล เร่งแก้ภัยแล้งจ.ศรีสะเกษ

‘ศักดิ์ดา’อธิบดีกรมน้ำบาดาล เร่งแก้ภัยแล้งจ.ศรีสะเกษ
ข่าวสด
21 ธันวาคม 2564 ( 10:41 )
29
‘ศักดิ์ดา’อธิบดีกรมน้ำบาดาล เร่งแก้ภัยแล้งจ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 .. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์ ภิระไร ผอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) และนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตําบลพยุห์ อําเภอพยุห์ และบ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตําบลศรีรัตนะ (ศรีแก้ว) อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายศดิศ ณิชกุล ปลัดอำเภอพยุห์ รักษาราชการแทนนายอำเภอพยุห์พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า สืบเนื่องจากพื้นที่ตำบลพยุห์และตำบลศรีรัตนะประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอกับพื้นที่ โดยแต่ละปีจะขาดแคลนน้ำมากกว่า5 เดือนขึ้นไป น้ำบาดาลก็มีปัญหากร่อย เค็ม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชุดหินโคกกรวดที่มีความเสี่ยงต่อสารละลายมวลรวมสูง บริเวณพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น 1 ใน 15 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำต้นทุนในการทำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

 

 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบโครงการทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอพยุห์แต่ละแห่งประกอบด้วย 1.บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 10 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 2.บ่อสังเกตการณ์ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 3.ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 150 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 2 ถัง 4.โรงสูบน้ำ พร้อม Vertical multistage pump ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ตัว 5.หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดันความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง 6.ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง 7.อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และ8.จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 จุด

 

 

จากนั้นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการดําเนินงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี .. 2564) พื้นที่บ้านชบ หมู่ที่ 1 ตําบล บ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการด้านน้ำและมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง