รีเซต

สกสว.หนุน "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สกสว.หนุน "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2566 ( 08:48 )
73
สกสว.หนุน "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยมี ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ระบุว่า ราชบุรีถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล เนื่องจากมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และมี GDP อยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศ งานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยจึงเน้นไปที่การนำโจทย์มาพัฒนาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่และนำไปขยายผลต่อยอด รวมถึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง 

โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยจะมีการกำกับติดตามความก้าวหน้าอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบตามเป้าหมาย

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. กล่าวถึงการหนุนเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน. พร้อมกับร่วมหารือนโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ซึ่งสนับสนุนแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา ววน. และสามารถตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติ นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาล 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564-2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 15.039 ล้านบาท โดยจะต้องสามารถนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตามเป้าหมาย ส่วนในปี 2567 สกสว.มีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานควรปรับลดงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ ตามการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ไม่ถูกลดงบประมาณมากเกินไปและเพียงพอต่อการดำเนินงาน 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง