รีเซต

ซื้อประกัน " เดอะวัน " แล้ว บริษัทถูกสั่งปิด ต้องทำอย่างไร?

ซื้อประกัน " เดอะวัน " แล้ว บริษัทถูกสั่งปิด ต้องทำอย่างไร?
TNN ช่อง16
15 ธันวาคม 2564 ( 17:22 )
655
ซื้อประกัน " เดอะวัน " แล้ว บริษัทถูกสั่งปิด ต้องทำอย่างไร?

กลายเป็นประเด็นร้อนกันอีกครั้ง เมื่อบริษัทประกันภัยที่มีผลิตภัณฑ์ ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในหลายระลอก บางบริษัทต้องถูกสั่งปิดกิจการ เช่น เคสของ เดอะวัน ประกันภัย ที่ได้ถูกกระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  ไปในที่สุด และทำให้มีผู้เอาประกันภัยต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย


ล่าสุด  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ก็ได้ตั้งทีมตรวจสอบกรรมการและผู้บริหาร เดอะ วันประกันภัย หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา  โดย คปภ.ก็ได้เร่งให้บริษัทคืนเงินประกันภัยให้กับ 60,201 รายเป็นเงินรวม 2,544.22 ล้านบาท และยังคงมีสินไหมทดแทนค้างจ่ายอีกกว่า 2,400 ล้านบาท


ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบของ คปภ. พบว่า บริษัทมีสภาพคล่องเพียง 162.40 ล้านบาท สะท้อนถึงฐานะการเงินที่ไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน จึงแต่งตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชี ซึ่งผู้เสียหายที่ได้ยื่นขอรับสินไหมจากบริษัท เดอะวันแล้ว ทางกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้าไปดำเนินการโดยเร็วและให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายที่ยังไม่ยื่นขอรับค่าสินไหมดำเนินการติดต่อกองทุนฯ เพื่อรับเรื่องและตรวจสอบตามกฎหมาย

         ภาพประกอบโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ TNN Online

แต่หลายคนที่เป็นลูกค้าของบริษัท เดอะวัน อาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อบริษัทถูกปิดแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไปดี  วันนี้ TNN Online ได้รวบรวมขั้นตอน และข้อแนะนำในการปฏิบัติหลังจากได้รับผลกระทบว่าต้องทำอย่างไรบ้างมาฝากกัน  


กรณีมีความเสียหาย และต้องเรียกเคลม

 • กรณีผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทแล้ว สามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อขอรับชำระหนี้โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัย จะเข้ามารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว
 • กรณีผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัท สามารถยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย


ถ้ายังไม่มียอดเคลม ควรทำอย่างไร? 

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทที่ปิดกิจการ แต่ยังไม่เกิดความเสียหาย สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 • ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่
 • นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

เช่น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ที่ถูกสั่งปิดกิจการไป หากมีการซื้อประกันความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท หรือนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท เป็นต้น


ภาพประกอบโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ TNN Online


ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

กรณีเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

1.กรมธรรม์ประกันภัย

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงถึงมูลหนี้

4.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

หากเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยให้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

1.หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

กรณีที่ไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ


ติดต่อที่ไหน

สำนักงาน คปภ. ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ กรณี เดอะวัน และบรฺาัทอื่นๆที่ถูกสั่งปิด โดยรับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกในการรับคำขอรับชำระหนี้ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการรับคำขอรับชำระหนี้ ทั้งที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่

 • กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 26-30
 • สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE@OICConnect)
 • สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2476-9940-3
 • สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2361-3769-70 
 • ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ
 • สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนา Web Application โดยเฉพาะขึ้น เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รวดเร็วขึ้น โดยระบบจะแจ้งข้อมูลไปยังผู้เอาประกันภัยทางออนไลน์
 • คปภ. มีการบูรณาการความร่วมมือกับกองทุนประกันวินาศภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์รวม 125 คู่สายทั่วประเทศ เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
  ภาพประกอบโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ TNN Online 

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เปิดเผยว่า หลังจาก นี้ คปภ. จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบกรรมการและผู้บริหาร บมจ. เดอะวัน ประกันภัย เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ซึ่งในทางปฎิบัติทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย  


อย่างไรก็ตาม ทาง คปภ. ให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการกำกับดูแลที่เข้มข้นมากขึ้น ในการบริหารความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจประกัน  ขณะเดียวกัน คปภ.ได้ยืนยันว่า ขณะนี้มีแหล่งเงินเพียงพอ โดยนอกจากเงินกองทุนประกันวินาศภัยที่มีอยู่ 5,000-6,000 ล้านบาทแล้ว ตามกฎหมายของกองทุนยังให้อำนาจในการกู้หรือออกตราสารหนี้ และหากจำเป็นคปภ.พร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายจะได้รับเงินค่าสินไหมได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดังนั้นหากใครก็ตามที่เป็นเจ้าหนี้ของ เดอะวัน ให้รีบนำเอกสารไปยื่นให้ คปภ.ให้ความช่วยเหลือได้เลย 


ภาพประกอบ: เว็บไซต์ เดอะวัน ประกันภัย ,คปภ. ,AFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง