รีเซต

รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด

รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด
TrueID
18 มีนาคม 2565 ( 13:25 )
103.4K
1
รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด
วันนี้ trueID news จะพาไปดูว่าจะมี หุ้นIPO อะไรบ้างที่เตรียมจะเปิดตัวล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 18ก.พ.65)

 

 

IPO ที่จะเข้า SET

 

 

DTCENT : บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ออกแบบ วิจัย พัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และพัฒนาระบบไอโอที (IoT Solution) และ Artificial Intelligence (AI) ครบวงจร รวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารการขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเทคโนโลยี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 305,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.31% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

 

ข้อมูล Filing

www.dtc.co.th

 

 

ACOM : บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

Holding Company ลงทุนในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) อย่างครบวงจรรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษา การพัฒนาร้านค้าออนไลน์ และยังมีสถานะเป็นกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center)

  ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเทคโนโลยี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สถานะFiling
  จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 1,942,422,738 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 40% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 971,211,369 หุ้น
2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป ลิมิเต็ด) ไม่เกิน 971,211,369 หุ้น

  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00  บาท

  วันที่เริ่มซื้อขายn/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  

ข้อมูล Filing

https://www.acommerce.asia

 

 

FTI : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ จำหน่ายไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

  ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
  สถานะFiling
  จำนวนหุ้นที่ IPO

130,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.89% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

1.00 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขายn/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  

 ข้อมูล Filing

https://www.functioninter.co.th

 

JDF : บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร ซอสและไส้ขนม และอาหารอบแห้งแบบเบ็ดเสร็จตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหาร รวมทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารและขนมขบเคี้ยวในรูปแบบ OEM และสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

  ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
  สถานะFiling
  จำนวนหุ้นที่ IPO

150,000,000 หุ้น (คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO)

  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขายn/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

  

ข้อมูล Filing

www.jdfthailand.com

 

 

TGE: บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน

  ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

  ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจทรัพยากร /พลังงานและสาธารณูปโภค
  สถานะFiling
  จำนวนหุ้นที่ IPO

ไม่เกิน 600,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.3% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO

 

  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

  ราคา IPO

n/a

  ราคา PAR

0.50 บาท

  วันที่เริ่มซื้อขายn/a
  ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  

 ข้อมูล Filing

https://www.tge.co.th/

 

 

 

 

BBGI : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ (1) ธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Product) ประเภทผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ และ (2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจทรัพยากร /พลังงานและสาธารณูปโภค
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนรวมไม่เกิน 216,600,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

5.00  บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด

 

ข้อมูล Filing

www.bbgigroup.com

 

 

 

 

 

DEE : บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจ ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกยางล้อสำหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ยางสำหรับรถและเครื่องจักรที่ใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และยางรถจักรยานยนต์และจักรยาน

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์์
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 842,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO แบ่งเป็น
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 301,000,000 หุ้น
2. หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดย Fitzroy Capital Group Limited จำนวนไม่เกิน 270,500,000 หุ้น
3. หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดย Stanhurst Power Limited จำนวนไม่เกิน 270,500,000 หุ้น
ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 126,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 

ข้อมูล Filing

www.deestone.com

 

 

 

 

PLUS : บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะพร้าว และน้ำผลไม้อื่นๆ รวมถึงเครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ ชานม เครื่องดื่มวิตามิน และเครื่องดื่มอื่นๆ โดยมีรายได้ทั้งจากการรับจ้างผลิตและการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

170,000,000 หุ้น (คิดเป็น 25.4% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO)

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

www.royalplus.co.th

 

 

 

 

 

 

TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 ประเภทธุรกิจ 

ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นของคนไทยและก่อตั้งโดยคนไทย ภายใต้แบรนด์ “ไทยประกันชีวิต” มีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคลและประเภทกลุ่ม

 ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต
 สถานะ Filing
 จำนวนหุ้นที่ IPO 

จำนวนไม่เกิน 2,384,318,900 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.6% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น
2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด) ไม่เกิน 1,218,815,600 หุ้น
3. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (Her Sing (H.K.) Limited) ไม่เกิน 165,503,300 หุ้น

ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (overallotment) จำนวนไม่เกิน 322,547,900 หุ้น (คิดเป็นไม่เกิน 13.50% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด)

 

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 

n/a

 ราคา IPO 

n/a

 ราคา PAR 

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

 

www.thailife.com

 

 

 

CHIC: บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน  ที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูบแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)” และ “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)”

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจบริการ / พาณิชย์
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.47% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ข้อมูล Filing

www.chicrepublicthai.com

 

 

 

CMCF : บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น (คิดเป็น 30% ของหุ้นทั้งหมดหลัง) IPO แบ่งเป็น
    1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และ

    2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (CH Group Capital Limited) จำนวนไม่เกิน 62,500,000 หุ้น
 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

ข้อมูล Filing

www.chotiwat.com

 

 

 

TEKA : บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่งานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E)

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.00% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

www.tekacon.com

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

หุ้น IPO คึกคัก สวนกระแสโควิด-19

 

 

ข้อมูล : https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH

ภาพโดย Lorenzo Cafaro จาก Pixabay 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง