รีเซต

ภาคเอกชนจับมือ ศอ.บต.หนุนเลี้ยงแพะครบวงจร ยกระดับปศุสัตว์ชายแดนใต้ สู่ตลาดโลกมุสลิม

ภาคเอกชนจับมือ ศอ.บต.หนุนเลี้ยงแพะครบวงจร ยกระดับปศุสัตว์ชายแดนใต้ สู่ตลาดโลกมุสลิม
มติชน
20 พฤศจิกายน 2565 ( 22:15 )
33
ภาคเอกชนจับมือ ศอ.บต.หนุนเลี้ยงแพะครบวงจร ยกระดับปศุสัตว์ชายแดนใต้ สู่ตลาดโลกมุสลิม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาสถาบันทางการเงินอิสลาม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน บนฐานความร่วมมือไทย-มาเลเซีย เสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เป็นบทสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือและการทำงานของทุกหน่วยงานองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งจะมีการบูรณาการตั้งแต่นโยบาย การดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาวิชาการ งบประมาณและการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ ผ่าน การจัดทำตัวชี้วัดที่วัดร่วมกันของหน่วยบูรณาการทั้งหมด

 

พลเรือตรีสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญที่สุดจะได้ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่จากเชฟจุมพล ที่จะเดินทางมาในพื้นที่และเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาหารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกไปยังโลกมุสลิมโลกตะวันออกที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยจะมีการหารือร่วมกันในวันที่ 25- 26 พฤศจิกายนี้ จะได้นำเสนอข้อมูลการหารือประเด็นการขับเคลื่อนในคราวการนำเสนอผลงาน ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อนายกรัฐมนตรี

 

“เปิดตัวการใช้ Soft Power ด้านอาหารตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การนำพหุสังคมความโดดเด่นของพื้นที่ โดยเฉพาะการเป็นระเบียงเศรษฐกิจฮารานเพื่อสร้างครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างแท้จริง มุ่งหวังโครงการนี้จะเป็นโครงการสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางอย่างแท้จริงเป็นโครงการที่ 2 รองจากโครงการโคบาลชายแดนใต้” พลเรือตีสมเกียรติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง