รีเซต

สมัครสอบก.พ. 2567 เริ่มวันไหน เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่

สมัครสอบก.พ. 2567 เริ่มวันไหน เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่
TNN ช่อง16
4 มกราคม 2567 ( 11:45 )
169
สมัครสอบก.พ. 2567 เริ่มวันไหน เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่

สมัครสอบก.พ. 2567 เริ่มวันไหน เปิดไทมไลน์สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2567 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่


สำนักงาน ก.พ. ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)  


เปิดรับสมัครสอบก.พ. 2567 


เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) 


เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)


กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th

(หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567)


กรอกข้อมูลล่วงหน้า


ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 

ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th

(หมายเหตุ **การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ**)


เงื่อนไขสมัครสอบ ก.พ. 2567


1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น

2. สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567

3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 - 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 - 15


คุณสมบัติ สมัครสอบ ก.พ. 2567


ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 


คุณสมบัติทั่วไป


- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 
ภาพจาก TNN ONLINE / สำนักงาน ก.พ.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง