รีเซต

สมัครสอบก.พ. 2567 เริ่ม 10 ม.ค. ตรวจสอบขั้นตอนสมัคร-รายชื่อสนามสอบ-จำนวนที่นั่ง ได้ที่นี่

สมัครสอบก.พ. 2567 เริ่ม 10 ม.ค. ตรวจสอบขั้นตอนสมัคร-รายชื่อสนามสอบ-จำนวนที่นั่ง ได้ที่นี่
TNN ช่อง16
9 มกราคม 2567 ( 15:55 )
78
สมัครสอบก.พ. 2567 เริ่ม 10 ม.ค. ตรวจสอบขั้นตอนสมัคร-รายชื่อสนามสอบ-จำนวนที่นั่ง ได้ที่นี่

สมัครสอบก.พ. 2567 เปิดรับสมัครเริ่มตั้งแต่ 10 มกราคม 2567 จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ตรวจสอบขั้นตอนการสมัคร รายชื่อสนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบ ได้ที่นี่


สำนักงาน ก.พ. ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)  


เปิดรับสมัครสอบก.พ. 2567 


เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) 


กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th

(หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567)เงื่อนไขสมัครสอบ ก.พ. 2567


1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น

2. สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567

3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 - 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 - 15


คุณสมบัติ สมัครสอบ ก.พ. 2567


ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 


คุณสมบัติทั่วไป


- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัครสอบ e-Exam


1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ไฟล์รูปถ่ายของตนเอง

เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

พื้นหลังไม่มีลวดลาย (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน


ข้อควรทราบ

ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในครั้งนี้ จะไม่จำกัดสิทธิในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรูปแบบอื่นๆ ประจำปี 2567ขั้นตอนการสมัครสอบ e-Exam 2567


1. อ่านประกาศและสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567

2. UPLOAD รูปถ่าย (รูปถ่ายจะปรากฎในหนังสือรับรองผล การสอบผ่านฯ และไม่สามารถแก้ไขได้)

3. ชำระเงิน (การสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์)

4. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

5. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (15 มีนาคม 2567)


ช่องทางการสมัครสอบ


สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์  https://job3.ocsc.go.th


ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ


ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร

- ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

- ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ที่แอปพลิเคชัน "Krungthai Next"

- ที่แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ


ภาคกลาง

- สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 1,725 คน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 31,950 คน

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 15,450 คน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 16,080 คน

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 6,135 คน

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 6,750 คน


ภาคตะวันออก

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 11,250 คน


ภาคเหนือ

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 4,230 คน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 7,500 คน

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 12,465 คน

- มหาวิทยาลัยลำปาง จังหวัดลำปาง

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 4,005 คน


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 1,750 คน

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 6,000 คน

- มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 6,150 คน


ภาคใต้

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 10,500 คน

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 4,500 คน

- มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 9,750 คน

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 5,250 คน


ทั้งนี้ รอบสอบวันศุกร์ จัดสอบ 1 รอบสอบ (สอบภาคบ่าย) รอบสอบวันเสาร์-อาทิตย์ จัดสอบ 2 รอบสอบ (สอบภาคเช้า และ ภาคบ่าย) สอบภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และสอบภาคบ่ายเวลา 14.30-17.30 น.


ข้อมูลจาก สำนักงานก.พ.

ภาพจาก TNN ONLINE / สำนักงาน ก.พ.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง