รีเซต

"สอบก.พ. 2566" ทั่วประเทศ 2 กรกฎาคม 2566 สิ่งที่ต้องรู้-ข้อห้ามมีอะไรบ้าง?

"สอบก.พ. 2566" ทั่วประเทศ 2 กรกฎาคม 2566 สิ่งที่ต้องรู้-ข้อห้ามมีอะไรบ้าง?
TNN ช่อง16
30 มิถุนายน 2566 ( 09:09 )
81
"สอบก.พ. 2566" ทั่วประเทศ 2 กรกฎาคม 2566 สิ่งที่ต้องรู้-ข้อห้ามมีอะไรบ้าง?

"สอบก.พ. 2566" สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (paper & pencil) 2 กรกฎาคม 2566 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องรู้-ข้อห้าม มีอะไรบ้าง?


สอบก.พ. 2566  "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (paper & pencil)" สำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 สำหรับการสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566


ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้


1. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด

2. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

3. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

4. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบซึ่งพิมพ์จากทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ที่มีการอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย 

(ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB)  โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ไปแสดงควบคู่กับ บัตรแสดงตน 

ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ


ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ


ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองร้ายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบและบัตรแสดงตนข้างต้น ไปแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ทั้งนี้ หากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

กรณีที่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบโดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

กรณีที่ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่ายที่ไม่ใช่ของตนเอง หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบและจะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการอัปโหลด (upload) รูปถ่ายไว้แล้วไม่ได้

ทั้งนี้ หากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้น จนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน


สิ่งของที่นำเข้าห้องสอบได้


5. อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวสอบที่อัปโหลด (upload) รูปถ่าย และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ยางลบดินสอ ปากกา ซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเอง

หากมีความจำเป็นต้องนำกุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเอง และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิด การเสียหายหรือสูญหาย สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


สิ่งของที่นำเข้าห้องสอบไม่ได้


6. ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

7.  ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กำหนดไว้ในท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง

8. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า3 นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

9. หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบหากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

10. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันและเวลาสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ ผิดเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจ ให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

11. ต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน


การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบ


12. การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้

- ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และต้องใช้ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอื่นหรือปากกาไม่ได้

-  ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ที่หน้าปกแบบทดสอบที่ได้รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียนหรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ในการระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผู้สอบเอง สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

13. ห้ามผู้สอบส่งสัญญาณคำตอบ คัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบหรือนำกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

14. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

15. ต้องหยุดทำตอบทันที เมื่อหมดเวลาทำตอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว


ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว


ตรวจสอบวัน-เวลา-สถานที่สอบก.พ. 2566 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่
ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

ภาพจาก AFP (แฟ้มภาพ)ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง