รีเซต

สมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam 2567 เช็กเงื่อนไขก่อนสมัครที่นี่

สมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam 2567 เช็กเงื่อนไขก่อนสมัครที่นี่
TNN ช่อง16
10 มกราคม 2567 ( 09:26 )
50
สมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam 2567 เช็กเงื่อนไขก่อนสมัครที่นี่

สมัครสอบ ก.พ. 67 แบบ e-Exam ประจำปี 2567


สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567 โดยเปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) 


สอบ ก.พ. คืออะไร

 

คำว่า ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คำว่า "สอบ ก.พ." เป็นรูปแบบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ


ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาชีพสายงานราชการจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบระบบกลาง ภาค ก ของ ก.พ. ก่อนที่จะไปยื่นสมัครสอบคัดเลือกตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ


ขั้นตอนการสมัครสอบ สมัครสอบ ก.พ. 67 แบบ e-Exam ประจำปี 25671. อ่านประกาศและสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567

2. UPLOAD รูปถ่าย (รูปถ่ายจะปรากฎในหนังสือรับรองผล การสอบผ่านฯ และไม่สามารถแก้ไขได้)

3. ชำระเงิน (การสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์)

4. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

5. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (15 มีนาคม 2567)
เงื่อนไข สมัครสอบ ก.พ. 67 แบบ e-Exam ประจำปี 2567


1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น

2. สมัครสอบ e-Exam แล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567

3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 - 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 - 15
ไทม์ไลน์ สมัครสอบ ก.พ. 67 แบบ e-Exam ประจำปี 2567สารพันปัญหา (ถาม-ตอบ)

การสมัครสอบภาค ก. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567


ข้อ 1 ถาม สมัครสอบภาค ก. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Exam) ประจำปี 2567 แล้ว สามารถสมัครสอบ ภาค ก. แบบกระดาษ (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 ได้หรือไม่ ?

ตอบ การสมัครสอบภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567 ไม่จำกัดสิทธิการสมัครสอบ

ภาค ก. แบบอื่น ๆ ในปี 2567 โดยขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ก.พ. ต่อไป


ข้อ 2 ถาม การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Exam) มี 15 รอบสอบ ใน 18 ศูนย์สอบสามารถเลือกสมัครสอบได้ กี่รอบสอบ กี่ศูนย์สอบ ?

ตอบ สามารถเลือกรอบสอบได้เพียง1 รอบสอบ และเลือกศูนย์สอบได้ 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยัน

การสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้


ข้อ 3 ถาม กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ระบบแจ้งว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง” ผู้สมัครสอบจะต้องทำอย่างไร?

1. โปรดตรวจสอบข้อมูล โดยต้องกรอกข้อมูลอย่างระมัดระวังให้ตรงตามบัตรประชาชนฉบับปัจจุบัน

2. โปรดระวังการพิมพ์ชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง เช่น การพิมพ์ สระ เ- สองตัวติดกัน ไม่เท่ากับการพิมพ์ สระ แหรือการพิมพ์คำที่มีสระและวรรณยุกต์ จะต้องพิมพ์ตามลำดับ โดยต้องพิมพ์สระก่อน แล้วจึงพิมพ์วรรณยุกต์

(ตัวอย่างคำว่า “อยู่”ต้องพิมพ์ตามลำดับคือ 1. อ 2. ย 3. สระ อู 4. ไม้เอก) เป็นต้น


ข้อ 4 ถาม ใครสามารถสมัครสอบ e-Exam ได้บ้าง ?

ตอบ 1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับ

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท และ

2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ดูรายละเอียด มาตรา 36 พรบ.แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) และ

3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิเดียวกัน หรือระดับวุฒิที่สูงกว่าระดับวุฒิที่ต้องการสมัครสอบ


ข้อ 5 ถาม ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้จะทำอย่างไร ?

ตอบ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ หรือ ยังไม่ได้

อัปโหลดรูปถ่าย ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ”

แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบกำหนด


ข้อ 6 ถาม สมัครสอบแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ต้องการแก้ไขรอบสอบ ระดับวุฒิ หรือศูนย์สอบ ต้องทำอย่างไร?

ตอบ หากไม่ชำระเงินในวันและเวลาที่กำหนด แบบฟอร์มชำระเงินและที่นั่งสอบในรอบสอบศูนย์สอบที่เลือก จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากยกเลิกจะสามารถสมัครสอบใหม่และสามารถแก้ไขรอบสอบ ระดับวุฒิ หรือ

ศูนย์สอบได้


ข้อ 7 ถาม สมัครสอบแล้วและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขรอบสอบ ระดับวุฒิที่ใช้สมัคร หรือศูนย์สอบ ได้ หรือไม่ ?

ตอบ แก้ไขไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ


ข้อ 8 ถาม สมัครสอบแล้วและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ระบบขึ้นข้อความ “ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ” จะทำอย่างไร ?

ตอบ 1. สาเหตุปัญหาที่พบบ่อย คือ ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบเว็บไซต์ ที่ตนเองเข้าถึงว่าถูกต้อง เป็นไปตามเว็บไซต์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

2. หากถึงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หากไม่ปรากฏ

รายชื่อให้ติดต่อสำนักงาน ก.พ. ตามช่องทางที่ประกาศกำหนด


ข้อ 9 ถาม หากกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด เช่น สาขาวิชา สถาบันการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือที่อยู่จะแก้ไข

อย่างไร ?

ตอบ ผู้ที่กรอกข้อมูลอื่น ๆ ในข้อมูลการสมัครสอบผิดพลาด หากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้วไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลได้ แต่สามารถเข้าสอบได้เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะยึดเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก

ที่ตรงตามบัตรประจำตัวสอบเป็นหลัก


ข้อ 10 ถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?

ตอบ ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียนจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือ

นามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนด้วย


ข้อ 11 ถาม เข้าเว็บไซต์พบว่าที่นั่งสอบเต็ม แต่ยังไม่สิ้นสุดวันรับสมัครสอบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ ให้เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบที่นั่งสอบใหม่ ในเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป โดยหากที่นั่งสอบของ

ศูนย์สอบและรอบสอบที่สนใจขึ้นว่าเต็มแล้วในช่วงเวลา 08.00 น. อย่างน้อย 2 วันติดต่อกัน แสดงว่า

มีผู้สมัครสอบชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบครบถ้วนแล้ว แต่หากมีที่นั่งสอบว่าง ท่านสามารถสมัครสอบได้

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ข้อ 12 ถาม อัปโหลดรูปถ่ายแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่ารูปถ่ายผ่านหรือไม่ผ่าน

ตอบ เข้าเว็บไซต์และเลือกเมนูอัปโหลดรูปถ่าย/ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย กรอกเลขประจำตัวประชาชน

ของท่าน ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบรูปถ่ายของท่านว่าผ่านหรือไม่ผ่าน


ข้อ 13 ถาม อัปโหลดรูปถ่ายผิด จะทำอย่างไร

ตอบ ระบบรับสมัครจะให้เปลี่ยนรูปถ่ายได้เพียง 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2567หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ

สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02 697 0922

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”

สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2547 1000

ต่อ 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8716, 8717, 8775, 8740

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง