รีเซต

สกสว.ดันระบบสุขภาพของไทย มุ่งสู่ฮับและผู้นำอุตฯ ทางการแพทย์

สกสว.ดันระบบสุขภาพของไทย มุ่งสู่ฮับและผู้นำอุตฯ ทางการแพทย์
TNN ช่อง16
19 ตุลาคม 2566 ( 16:12 )
58
สกสว.ดันระบบสุขภาพของไทย มุ่งสู่ฮับและผู้นำอุตฯ ทางการแพทย์

รศ. ดร. นพ.บวรศม ลีระพันธ์ ประธานคณะทำงานบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดเสวนาชวนคิด “การกำหนดนโยบายและทิศทางสำคัญต่อการผลักดันระบบสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ” เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อประชาชน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายต้องการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพบนพื้นฐานของหลักฐานวิชาการจากการศึกษาวิจัยมากขึ้น ทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตด้านเศรษฐกิจ และการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพเพื่อพัฒนาความเป็นธรรมด้านสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำ 

ผู้ร่วมเสวนาทั้ง รศ. นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ รองประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) และ ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เห็นตรงกันว่าระบบ ววน. ต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 

สถานการณ์ภาพรวมของโลกพบว่า เมื่อเกิดวิกฤตด้านสุขภาพ หลายประเทศรวมทั้งไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้จัดการกับปัญหา ระบบ ววน. จึงต้องมองไกลเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่จะเพิ่มศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีที่ดีขึ้นได้เอง เตรียมพร้อมและช่วยเหลือตัวเองให้ได้เมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ ส่วนการวิจัยเชิงนโยบายก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

เช่นเดียวกับการเสวนา “ระบบสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย และผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่การใช้จริงภายใต้มาตรฐานสากล” ที่สะท้อนภาพ ววน. ที่มีผลต่อการสร้างสุขภาวะ งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบายและข้อเสนอแนะที่จะช่วยผลักดัน ววน. ให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของคนไทย โดย ผศ. ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข. และ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เมติคูลี่ จำกัด ให้ข้อเสนอแนะว่าการทำงานในระบบ ววน. ต้องกำกับดูแลและพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีผู้จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นโซ่ข้อกลางนำงานไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์จริง ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง