รีเซต

DELTA ลงทุน 4.3 พันลบ. สร้างโรงงานใหม่ - ซื้อเครื่องจักร

DELTA ลงทุน 4.3 พันลบ. สร้างโรงงานใหม่ - ซื้อเครื่องจักร
ทันหุ้น
11 เมษายน 2567 ( 17:54 )
27
DELTA ลงทุน 4.3 พันลบ. สร้างโรงงานใหม่ - ซื้อเครื่องจักร

#DELTA #ทันหุ้น - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการดังนี้

 

1. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรใช้แล้วจากบริษัทในเครือซึ่งเป็นการทำรายการเกี่ยวโยง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1.1 วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : ไตรมาส 2 ปี 2567

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ผู้ขาย : 1) บริษัท Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นร้อยละ 42.85 ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics, Inc (DEI) ที่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

: 2) บริษัท Cyntec Electronics (Suzhou) Co., Ltd. และ บริษัท Cyntec Electronics (Wuhu) Co., Ltd. บริษัทย่อยของ Delta Electronics, Inc (DEI) ที่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

 

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

กลุ่มบริษัท DEI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณร้อยละ 63.07 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ

 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นการซื้อเครื่องจักรจากบริษัทในเครือซึ่งถือเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2531 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

1.4 รายละเอียดของรายการ

ประเภทรายการ : การซื้อเครื่องจักรใช้แล้ว

มูลค่ารายการรวม : มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมประมาณ 177.58 ล้านบาท(หรือเท่ากับ 4.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การซื้อเครื่องจักรจากบริษัท Delta Electronics Int'I (Singapore) Pte. Ltd. มูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 80.37 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 2.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตามราคาบัญชีและราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

การซื้อเครื่องจักรจากบริษัท Cyntec Elcctronics (Suzhou) Co., Ltd. และ บริษัท CyntecElectronics (Wuhu) Co.,Ltd. มูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 97.20 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 2.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ

ขนาดรายการรวม : คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2566 แต่เมื่อรวมกับการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงภายในระยะเวลา 6 เดือนอีกร้อยละ 0.13 ทำให้มีขนาครายการคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

แหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

เงื่อนไขการชำระเงิน : ภายใน 70 วันหลังจากได้รับเครื่องจักร

 

1.5 ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

การซื้อเครื่องจักรข้างต้นเป็นการรับโอนเครื่องจักรมาผลิตในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ย้ายการผลิตมาจากประเทศจีนมายังประเทศไทยของ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดการความร้อน (PMBG) 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อแดปเตอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค (NBBU) และ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (CPBG) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มียอดคำสั่งซื้อใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้างต้นมากขึ้น

 

1.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง

1. นายเจิ้ง อัน

2. นาย เคอ จื่อ ชิง และ

3. นายจาง ช่าย ซิง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมในการออกเสียงลงคะแนน

 

1.7 ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบรายใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการแต่ประการใด

 

2. อนุมัติการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ (โรงงาน D13. D14 และ D15) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี ที่ก่อสร้าง - คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน ปี 2567 และจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2569

. ขนาดและที่ตั้งของที่ดิน

- โรงงาน D13 และ D15 : อาคาร 4 ชั้น ขนาดอาคารละ 49,000 ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

- โรงงาน D14 : อาคาร 7 ชั้น ขนาด 27,000 ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

มูลค่ารายการ - ประมาณ 4,125 ล้านบาท

ขนาดของรายการ - ประมาณร้อยละ 3.81ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง-ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

เงื่อนไขการชำระเงิน -ตามความคืบหน้าของงาน

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ - ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบ (PSBG) และกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTBG) ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

 

แหล่งเงินทุนที่ใช้- เงินหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง