รีเซต

'ศักดิ์สยาม' เซ็นตั้งคณะอนุกรรมการ 58 อรหันต์ ประเมินคุณภาพ พ่วงอัพเกรด สายสีแดง-บางซื่อ

'ศักดิ์สยาม' เซ็นตั้งคณะอนุกรรมการ 58 อรหันต์ ประเมินคุณภาพ พ่วงอัพเกรด สายสีแดง-บางซื่อ
มติชน
25 ธันวาคม 2564 ( 16:59 )
53
'ศักดิ์สยาม' เซ็นตั้งคณะอนุกรรมการ 58 อรหันต์ ประเมินคุณภาพ พ่วงอัพเกรด สายสีแดง-บางซื่อ

‘ศักดิ์สยาม’ เซ็นตั้งคณะอนุกรรมการ 58 อรหันต์ ประเมินคุณภาพ พ่วงอัพเกรด ‘รถไฟสายสีแดง-สถานีกลางบางซื่อ-รูปแบบการเดินรถเข้าหัวลำโพง’ พร้อมประสานหน่วยงานรัฐ-เอกชน หลังสั่ง รฟท.-ขร. เร่งเช็คลิสต์ เดดไลน์ภายใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วานนี้ (24 ธ.ค. 2564) ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 1061/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางชื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางชื่อ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว มีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธานอนุกรรมการ

ขณะเดียวกัน ยังผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 58 ราย อาทิ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด, ประธานสหภาพแรงงานการรถไฟฯ, เลขาธิการสภาวิศวกร, เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค, ผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ

สำหรับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คณะนั้นนับเป็นคณะที่ 6 หลังจากก่อนหน้านี้ ในอนุสนธิคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 71/2664 สั่ง ณ วันที่ 10 ก.พ. 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คณะ

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ตนได้มีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไปดำเนินการจัดทำเช็คลิสต์ (Checklist) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ เพื่อตรวจสอบผลกระทบกับประชาชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อของประชาชน และการขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และความปลอดภัยในการเดินรถ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ในส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งเพิ่มเติมนั้น จะพิจารณาหลักการเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ เพื่อการยกระดับมาตรฐานการบริการขนส่งทางรางในส่วนโครงข่ายระบบขนส่งทางราง โดยเฉพาะระบบรถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง ตลอดจนระบบการเดินทางเชื่อมต่อ เพื่อประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางรางให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม

นอกจากนี้ จะประเมินระดับคุณภาพสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพสถานีฯ ต่อปลัดกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุง ดำเนินการจัดการในส่วนที่จำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางชื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียมประเมินรูปแบบการเดินรถไฟทุกขบวนเข้าสู่สถานีหัวลำโพง ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง