รีเซต

ศักดิ์สยาม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

ศักดิ์สยาม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา
มติชน
13 พฤศจิกายน 2564 ( 17:22 )
124
ศักดิ์สยาม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายวิรัช พิมพ์พะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาของกรมทางหลวงชนบท และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่ง จำกัด นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวรายงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ จังหวัดพัทลุง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะพื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบสงขลา จึงได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงชนบท ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว ลักษณะของโครงการมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่อง ความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) ขนาด 2 ช่องจราจร สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนน พท. 4004 (กม.ที่ 3+300) บ้านแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาสนชัย จังหวัดพัทลุง และมีจุดสิ้นสุดที่ถนน อบจ.สงขลา บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 4,635 ล้านบาท ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี โครงการนี้สามารถร่นระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร หรือระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะรองรับถนนเพื่อการท่องเที่ยวโดยรอบทะเลสาบสงขลาพร้อมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมการขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงทะเลอันดามัน – อ่าวไทย

 

 

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม ได้เร่งรัดดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางถนนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยกรมทางหลวงอยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบ้านห้วยทราย – บ้านพรุพ้อ ระยะทาง 15 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนไม้เสียบ – พัทลุง ระยะทาง 32 กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางหลวง 4049 สายบ้านห้วยทราย – บ้านปากพะยูน ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2566 โครงข่ายทางหลวงที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2566 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณแยกโพธิ์ทอง ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 4048 บริเวณแยกวังปีบ สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4187 สายสี่แยกโพธิ์ทอง – ทะเลน้อย สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4081 สายบ้านนางพรม – บ้านจงแก และสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4181 สายบ้านโคกทรายบ้านปากพะยูน กรมทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงชนบทจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ วงเงินงบประมาณ 564.42 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้ทางอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง