รีเซต

กทม.ขยายเวลาชำระเงินภาษี ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ถึง ก.ค.นี้

กทม.ขยายเวลาชำระเงินภาษี ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ถึง ก.ค.นี้
ข่าวสด
6 พฤษภาคม 2565 ( 14:05 )
71
กทม.ขยายเวลาชำระเงินภาษี ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ถึง ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนฐานข้อมูล และโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

จึงขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ต่อจากกรอบระยะเวลาตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 ม.ค. 65 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 

ซึ่งการขยายกำหนดเวลาต่อนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 1. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนเม.ย. เป็นภายในเดือนพ.ค.65 2. ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนมิ.ย. เป็นภายในเดือนก.ค.65

3. ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี ดังนี้ งวดที่ 1 จากภายในเดือนมิ.ย. เป็นภายในเดือนก.ค.65 งวดที่ 2 จากภายในเดือนก.ค. เป็นภายในเดือนส.ค.65 และงวดที่ 3 จากภายในเดือนส.ค. เป็นภายในเดือนก.ย.65

4. ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนก.ค. เป็นภายในเดือนส.ค.65 และ 5. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือนส.ค. เป็นภายในเดือนก.ย.65

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 0 2224 8266 หรือ 0 2224 8265 ตลอดจนฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง