รีเซต

เปิดประโยชน์ 9 ข้อ! "ผลิตสุราเสรี" เปรียบเทียบกฎเก่า-กฎใหม่ เช็กเลย!

เปิดประโยชน์ 9 ข้อ! "ผลิตสุราเสรี" เปรียบเทียบกฎเก่า-กฎใหม่ เช็กเลย!
TNN ช่อง16
2 พฤศจิกายน 2565 ( 10:03 )
58
เปิดประโยชน์ 9 ข้อ! "ผลิตสุราเสรี" เปรียบเทียบกฎเก่า-กฎใหม่ เช็กเลย!

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงการออกกฎกระทรวงนี้ว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สนใจประชาชน เเค่กลัวเสียหน้า กลัวขัดผลประโยชน์นายทุน ว่า เป็นการแสดงความเห็นที่ไม่เห็นประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง เอาผลการเมืองของตนเองเป็นหลัก ทั้งที่ ประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565  มีประโยชน์กับประชาชน 9 ประการ ดังนี้

 

1. กฎกระทรวงบังคับใช้ได้ทันเหตุการณ์ ทันที เหมาะกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุราที่เปลี่ยนไป

2. สอดคล้องกับสภาพการณ์ในเชิงธุรกิจและการขออนุญาตจะทำได้ง่ายขึ้น

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากขึ้น เกิดความเท่าเทียมในการเข้าสู่ตลาด ไม่กีดกันทางการค้า

4. สุราได้คุณภาพมาตรฐานและเกิดการแข่งขันด้านกลไกตลาดที่เป็นธรรม

5. คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคให้ปลอดภัยได้มากกว่า

6. ดูแลสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ด้วยมีกฎหมายควบคุมไว้แล้ว

7. รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน

8. จัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เพิ่มรายได้เข้ารัฐที่จะส่งต่อให้สังคม

9. อุดช่องโหว่เรื่องไม่ควบคุมการผลิตสุรา ที่มิใช่เพื่อการค้า

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า เมื่อได้พิจารณาศึกษาบทบัญญัติในกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้จากการปลดล็อคการผลิตสุรา จะกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย และสร้างประเทศที่ไม่ผูกขาด และผู้บริโภคก็ยังปลอดภัย ดังนี้

 

ปรับกฎสำคัญคือ อนุญาตให้ผู้ผลิตที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้รับอนุญาตสามารถผลิตสุราในครัวเรือนได้   และหากต้องการเป็นผู้ผลิตก็สามารถทำได้ดังนี้

 

เบียร์ ผู้ผลิตขนาดเล็ก SME

กฎเดิม : ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำลังการผลิต 100,000 ลิตรถึง 1,000,000 ลิตรต่อปี  และเป็นบริษัทตามกฏหมายไทยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%

 

กฎใหม่

ผู้ผลิตขนาดเล็กก็สามารถทำได้เพราะยกเลิกทุนจดทะเบียน  ยกเลิกกำลังการผลิต  ซึ่งต้องเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตสุราที่มีมาตรฐานตามที่กรมสรรพสามิต กำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

 

เบียร์ ผู้ผลิตขนาดใหญ่ (อุตสาหกรรม)

กฎเดิม : ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำลังการผลิต 100,000 ลิตรถึง 10,000,000 ลิตรต่อปี และเป็นบริษัทตามกฏหมายไทยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%

 

กฎใหม่ : ผู้ผลิตขนาดใหญ่ยกเลิกทุนจดทะเบียน ยกเลิกกำลังการผลิต ต้องเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการและจัดทำรายงานตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

สุรากลั่นและสุราแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ ขนาดเล็ก (SME)

กฎเดิม : ต้องเป็นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนองค์กรเกษตรกรห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทใช้เครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้า

 

กฎใหม่ : โรงสุราการและสุราแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ขนาดเล็กยังใช้หลักเกณฑ์เหมือนเดิมและถ้าผลิตสุรามาแล้วหนึ่งปีโดยไม่มีการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตสามารถขยายขนาดโรงงานได้ต่ำกว่า 50 แรงม้า

 

สุราแช่ขนาดใหญ่  (อุตสาหกรรม)

กฎเดิม : เป็นบริษัทตามกฏหมายไทยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%

 

กฎใหม่ : เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

“สิ่งที่พรรคก้าวไกล เสนอใน. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2565(สุราก้าวหน้า) ได้ข้อเสนอให้ผู้ผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ทำเพียงแค่ “จดแจ้ง” รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุรา ชนิดสุรา ขั้นตอนการผลิต และปริมาณการผลิตเท่านั้น  อาจเป็นช่องโหว่ที่เสี่ยง ให้การเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน  แต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติ  ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้ตามปกติขั้นตอน

 

ส่วนในฝ่ายบริหาร ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ตามที่ผู้เกี่ยวข้องเสนอ และ ครม. มีมติประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565  การอนุญาตให้ผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า รัฐบาลให้ความสำคัญคือ ต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยในการผลิต สถานที่ผลิตที่จะไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นในชุมชน และสุราที่ผลิตจะต้องปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน” น.ส.ทิพานัน กล่าว


นอกจากนี้มาตรการต่างๆ ในกฎกระทรวงยังมีการคำนึงถึงการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต เป็นกฎหมายที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้บริโภค อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยในสังคม มุ่งหวังที่จะส่งเสริมภูมิปัญาท้องถิ่น ผู้ผลิตสุรารายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจสุราได้ง่ายขึ้นและผู้ผลิตสุราขนาดเล็กรายเดิมสามารถเติบโตได้ภายใต้การกำกับดูแลเรื่องคุณภาพสุราและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วย

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การทำงานการเมืองของนายพิธา ควรกลัดกระดุมเม็ดแรกที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ใช่มุ่งผลดีต่อพรรคการเมืองตนเอง  การออกมาวิจารณ์กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับฟังความคิดเห็นประชาชนมาแล้ว  ออกมาบังคับใช้ปลดล็อคการผลิตเพี่อการค้าและการผลิตเพื่อบริโภค  รวมถึงสามารถใช้ได้ทันที ทันสมัย รอบคอบ  และที่สำคัญไม่ได้มีการตัดหน้าใคร แต่ตัดสินใจทำ เพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริง


ภาพ AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง