รีเซต

BANPU เข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ในสหรัฐ มูลค่าราว 2.5 หมื่นลบ.

BANPU เข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ในสหรัฐ มูลค่าราว 2.5 หมื่นลบ.
ทันหุ้น
20 พฤษภาคม 2565 ( 10:45 )
69
BANPU เข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ในสหรัฐ มูลค่าราว 2.5 หมื่นลบ.

 

#BANPU #ทันหุ้น-บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 บริษัท  BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BANPU ถือหุ้นในสัดส่วน 96.12% ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติและครอบคลุมถึงธุรกิจกลางน้ำ บริเวณแหล่งก๊าซะรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท XTO Energy, Inc. and Barnett Gathering LLC (XTO)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Exxon Mobil Corporationโดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 25,125 ล้าบาท และมูลค่าผลประโยชน์แก่ผู้ขายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

โดยเงินลงทุนสำหรับโครงการนี้มาจากกระแสเงินสดของบริษัท และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2565

 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ลงทุนดังกล่าวเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงตํ่าในการผลิต เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความพร้อม ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการผลิตเองรวมทั้งบริหารจัดการขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติครอบคลุมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

-ครอบคลุมพื้นที่การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 160,000 เอเคอร์ในบริเวณใจกลางของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยมีผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็นร้อยละ 93 ของจํานวนหลุมผลิตทั้งหมดมากกว่า 2,100 หลุม โดยเป็นผู้ดําเนินการผลิตเอง

 

-เป็นผู้ดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติ บริหารจัดการระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมระยะทาง 750 ไมล์ โดยมีสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor stations) จํานวนมากกว่า 20 สถานี ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้แล้ว รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้ง ก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL)

 

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติคิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มีอัตราการลดลงของการผลิตที่ตํ่า สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง

 

การลงทุนในครั้งนี้ทําให้กําลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาของบ้านปูเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ 1P จากปัจจุบันประมาณ 4.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นประมาณ 5.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดยสามารถสร้างพลังร่วม (Synergy) กับแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่ และสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ๆเพื่อการเติบโตในระยะยาว  แหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ เป็นแหล่งที่ดําเนินการผลิตอยู่แล้ว เป็นพื้นที่ที่ BKV มีความคุ้นเคย มีอัตราการ

ลดลงจากการผลิตที่ตํ่าจึงมีความเสี่ยงตํ่าลงด้วย 

 

อีกทั้งยังตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา สามารสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดําเนินงาน (Value chain) และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที และจะทําให้ BKV กลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ พร้อมทั้งการสร้างประโยชน์ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีจากการดําเนินงานในแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง