รีเซต

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท วันที่ 16 กันยายน 2565 เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท วันที่ 16 กันยายน 2565 เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด
Ingonn
19 กันยายน 2565 ( 12:45 )
12.2K
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท วันที่ 16 กันยายน 2565 เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท หรือ ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป พ่อแม่ที่ต้องการรับเงินอุดหนุนบุตร เช็กรายละเอียดด่วน!

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่ำกว่า 100,000 บาท/คน/ปี ในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน นับเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองไปยังเด็กแรกเกิด

 

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท จะจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่ลูกอยู่ในครอบครัวรายได้น้อย เมื่อเด็กเกิดมาก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลย ณ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา สำนักงานเขตในพื้นที่ต่าง ๆ โดยบุตรจะอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็ได้ จะอยู่กับปู่ย่าตายายก็ได้ ก็สามารถรับเงินอุดหนุนเด็กได้ แต่จะต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงกับผู้ปกครอง เช่น พ่อแม่อยู่เชียงใหม่แต่บุตรอยู่กับย่าที่ลำปาง ก็จะต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องตรงกับทะเบียนบ้าน) เมื่อลงทะเบียนเสร็จ หน่วยงานที่รับเรื่อง (เทศบาล อบต. เมืองพัทยา สำนักงานเขตในพื้นที่ต่าง ๆ) ก็จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังคมจังหวัด จากนั้น  ก็จะตรวจสอบข้อมูลว่าท่านที่ลงทะเบียนนั้นได้เข้าเกณฑ์จริง ๆ หรือไม่ โดยใช้เวลา 3 - 6 เดือน ในการตรวจสอบ หากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน


หลักเกณฑ์ของการได้รับ "เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท"

 1. อายุไม่เกิน 6 ปี
 2. เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย
 3.  เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 4.  เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร เข้าวันไหน

เงินอุดหนุนบุตรทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงไทย

 

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท สามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. ลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้
  • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
  • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 2. แอปพลิเคชันเงินเด็ก ใช้ง่าย สามารถลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ปกครองที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน D.DOPA ของกรมการปกครอง ได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
  • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
  • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค : ที่ว่าการอำเภอ

 

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
 5. สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 
 6. มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็ก

 

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร  ใช้เอกสารอะไรบ้าง 

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

 3. บัตรประจําตัวประชาชนแบบ Smart Card ของผู้ปกครอง

 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด

 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท 

 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด ที่นี่

https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2566 ล่าสุด

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนตุลาคม 2565 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2565 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนธันวาคม 2565 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2566 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2566 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2566 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤษภาคม 2566 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 2566 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 2566 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนสิงหาคม 2566 คลิก

 • เช็คเงินอุดหนุนบุตร เดือนกันยายน 2566 คลิก

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง