รีเซต

CHO เผยกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ยกเลิกสัญญาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเมล์ NGV กับขสมก.

CHO เผยกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ยกเลิกสัญญาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเมล์ NGV กับขสมก.
ทันหุ้น
4 มีนาคม 2567 ( 18:01 )
16
CHO เผยกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ยกเลิกสัญญาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเมล์ NGV กับขสมก.

#CHO #ทันหุ้น-บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) หรือ CHO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO (ประกอบด้วยบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)ที่มีกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อันเนื่องมาจากประสบปัญหาในการดำเนินงานตามสัญญา อันเกิดจากหลายปัจจัยที่สำคัญจากคู่สัญญาคือ ขสมก. ชำระเงินล่าช้าทั้งนี้บางงวดล่าช้ากว่า 3 เดือน ซึ่งกลุ่มร่วมทำงานฯ ได้มีหนังสือทวงถามและเรียกดอกเบี้ยล่าช้าดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการเยียวยาหรือแก้ไขแต่อย่างใด 

 

ด้วยเหตุนนี้ ทำให้กลุ่มร่วมทำงานฯ ต้องหาแหล่งเงินทุนมาหมุนเวียนโครงการ ทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ส่งผลกระทบให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน เช่นการจัดหาอะไหล่สำรอง การบริการงานซ่อม และแรงงานช่างไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผน และเกิดค่าปรับในมูลค่าที่สูงและกลุ่มร่วมทำงานฯ ได้แจ้งให้ขสมก. แก้ไขแต่ ขสมก.กลับเพิกเฉย 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลและรวมถึงการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญานี้เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับทราบต่อไป

 

ทั้งนี้การยกเลิกสัญญาดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทยังคงมีการรับรู้รายได้ทั้งจากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความชำนาญทั้งในและต่างประเทศ และรวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและรอการรับรู้รายได้ 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง