รีเซต

เปิดประวัติ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ผู้ว่าแบงก์ชาติ

เปิดประวัติ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ผู้ว่าแบงก์ชาติ
TNN ช่อง16
2 ตุลาคม 2566 ( 11:48 )
104
เปิดประวัติ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ผู้ว่าแบงก์ชาติ

เปิดประวัติ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ผู้ว่าแบงก์ชาติ


ชื่อเล่น : นก

วัน เดือน ปีเกิด :  1  กุมภาพันธ์ 2508

อายุ : 58 ปี


ประวัติการศึกษา

2529

B.A. (Highest Honors) (Economics), Swarthmore College สหรัฐอเมริกา

2534

M.Phil. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา

2537

Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา


ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ (ในปัจจุบัน)


กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก รรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


ประวัติการทำงาน


2529 - 2531

Business Analyst, McKinsey & Co., New York สหรัฐอเมริกา

2541 - 2543

ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง

2535 - 2541 /  2544 - 2547

Senior Economist, World Bank, Washington DC สหรัฐอเมริกา

2548 - 2550

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2551

อนุกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551 - 2552

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2552 - 2554

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2555

กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2543 - 2560

Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 - ม.ค. 2561

กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด

2555 - ก.พ. 2560

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา

2560 - มี.ค. 2563

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

2557 - ส.ค. 2563

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2557 - ก.ย. 2563

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2558 - ก.ย. 2563

กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2559 - ส.ค. 2563

กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรู้หรือไม่ ? ในยุควิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 “เศรษฐพุฒิ” เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยนาย ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น แก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้น  โดยรับตำแหน่งเป็น ‘ผู้อำนวยการร่วม’ สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง ทำงานร่วมกับ ‘วิรไท สันติประภพ’ ผู้ว่าการธปท. ในขณะนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง