สีเดลต้า ยื่นไฟลิ่งขาย หุ้น IPO 53.25 ล้านหุ้น

สีเดลต้า ยื่นไฟลิ่งขาย หุ้น IPO 53.25 ล้านหุ้น
TNN Wealth
2 พฤษภาคม 2564 ( 09:31 )
121
สีเดลต้า ยื่นไฟลิ่งขาย หุ้น IPO 53.25 ล้านหุ้น

 

ข่าววันนี้ บมจ.สีเดลต้า ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 53.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

 

 

 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) โดยแบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษ  สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่า โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าปลีก (Retail) และงานโครงการ (Project)

 

วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรงงาน, ซื้อเครื่องผสมสี, เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP, เป็นเงินทุนสร้างห้องแล็บ และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง