รีเซต

ประชุมบอร์ด อสมท ล่ม! เหตุไม่เห็นด้วยซอยเงินเยียวยาคลื่น 2600 เท่าเอกชน

ประชุมบอร์ด อสมท ล่ม! เหตุไม่เห็นด้วยซอยเงินเยียวยาคลื่น 2600 เท่าเอกชน
มติชน
1 กรกฎาคม 2563 ( 03:14 )
83
ประชุมบอร์ด อสมท ล่ม! เหตุไม่เห็นด้วยซอยเงินเยียวยาคลื่น 2600 เท่าเอกชน

ประชุมบอร์ด อสมท ล่ม! เหตุไม่เห็นด้วยซอยเงินเยียวยาคลื่น 2600 เท่าเอกชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน​ 2563 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีวาระการประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีเงินเยียวยาคลื่นความถี่​ย่าน 2600 เม​กะ​เฮิรตซ์​ แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) จำนวน 2 คน จากที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน 8 คน ไม่เห็นด้วยกับหนังสือ อสมท ที่ นร 6100/1250 เรื่อง แจ้งยืนยันรายละเอียดและสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์​ ลงวันที่ 4 มิถุนายน​ 2563 ที่ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ดังนั้น กรรมการ 2 คนดังกล่าว จึงใช้สิทธิลาประชุม ซึ่งกรรมการมี 13 คน องค์ประชุมต้องกึ่งหนึ่งของจำนวนบอร์ดทั้งหมดจะต้องมี 7 คน แต่เหลือเพียง 6 คน ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ส่งผลให้ไม่สามารถประชุมได้ โดยเหตุผลที่กรรมการใช้สิทธิลาประชุม เพื่อรอการตรวจสอบในเรื่องนี้จากหน่วยงานภายนอกก่อน เนื่องจากหากมีการประชุมครั้งนี้ อาจเกิดมติเสียงข้างมาก และส่งผลผูกพันต่อไป

โดยหนังสือของ อสมท ดังกล่าว มีเนื้อหาระบุว่า นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายของ อสมท ในการพิจารณากำหนดสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มิใช่อำนาจของคณะกรรมการบริหาร อสมท

สำหรับจำนวนสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ระหว่าง อสมท กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ขอให้มีการพิจารณาแบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวในจำนวนเท่าๆ กันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งจะทำให้ อสมท ไม่เป็นการเสียเปรียบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ มีรายงานว่าการประชุมบอร์ดจะมีการพิจารณาวาระหนังสือแจ้งมติ กสทช.วันที่ 10 มิถุนายน​2563 เรื่องกำหนดค่าทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์​ เป็นวงเงิน 3,235.83 ล้านบาท มายัง อสมท อย่างเป็นทางการแล้ว ว่าเห็นด้วยกับกรอบวงเงินเยียวยาดังกล่าวหรือไม่ กรณีไม่เห็นด้วยจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมติ

สำหรับกรรมการ อสมท จำนวน 13 คน ได้พ้นตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ 1 คน ได้แก่ นายธวัชชัย อรัญญิก เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จากนั้นกรรมการของบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ได้มีหนังสือขอลาออก ประกอบด้วย 1.นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน​ 2563 2.ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน​ 2563 3.นายมนตรี แสงหิรัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน​ 2563 และ 4.นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน​ 2563 เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ

ทำให้กรรมการ อสมท ปัจจุบันเหลืออยู่ 8 คน ได้แก่ 1.พลตำรวจโทจตุพล ปานรักษาประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 2.นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 3.นายบุญสน เจนชัยมหกุล กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4.นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการ 5.นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ และกรรมการสรรหา 6.นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7.นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ 8.นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการอิสระ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง