รีเซต

"อสมท" แจง ตลท.ปมฟ้อง กสทช. กรณีเยียวยาคลื่น 2600

"อสมท" แจง ตลท.ปมฟ้อง กสทช. กรณีเยียวยาคลื่น 2600
มติชน
25 กันยายน 2563 ( 20:10 )
55
"อสมท" แจง ตลท.ปมฟ้อง กสทช. กรณีเยียวยาคลื่น 2600

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรณีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาคลื่น 2600เมกะเฮิรตซ์และพิจารณาหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเรียนกรรมการและกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ้างถึงหนังสือที่ นร 6153(3)/2061 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดคือ

 

ตามที่ บมจ. อสมท ได้เคยรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่ออุทธรณ์มติของ กสทช.ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน และดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตกลงทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นั้นบมจ. อสมท ขอเรียนว่า บมจ. อสมท ได้ยื่นคำฟ้องคดีปกครองซึ่งสอดคล้องกับข้ออุทธรณ์ของ บมจ. อสมท ต่อมติ กสทช. โดยเฉพาะประเด็นจำนวนเงินชดใช้หรือค่าตอบแทนงวดการจ่ายเงินและกระบวนการพิจารณาของ กสทช. ให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองแล้วเมื่อวันที่14 กันยายน2563ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

 

สำหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินนั้นบมจ. อสมทเห็นว่าเงินค่าตอบแทนจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ไม่เข้าตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนับสำ คัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เนื่องจากคำนิยามที่ว่า “สินทรัพย์หรือ ทรัพย์สิน” หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของและมีมูลค่าสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ตามประกาศฯไม่ได้ครอบคลุม หรือหมายถึงการที่ บมจ.อสมท ได้รับเงินชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่จาก กสทช. ซึ่งเป็นการใช้อำนาจทางปกครองในการเรียกคืนคลื่นความถี่อันเป็นสมบัติของชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง บมจ. อสมท ไม่เคยบันทึกเป็นสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินแต่อย่างใด รวมทั้งบมจ.อสมท ได้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่นี้กับโครงการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกเป็นการเฉพาะของ บมจ.อสมท เท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายและโอนสิทธิที่ได้รับมาได้ ซึ่งเป็นที่มาของการทำสัญญาจ้างบริหารฯกับบริษัทเพลย์เวิร์ค จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง