รีเซต

‘อสมท’ เลือดไหลไม่หยุด บอร์ดลาออก 6 คนรวด เซ่นปมค่าคลื่น 2600

‘อสมท’ เลือดไหลไม่หยุด บอร์ดลาออก 6 คนรวด เซ่นปมค่าคลื่น 2600
มติชน
22 กรกฎาคม 2563 ( 04:04 )
103
‘อสมท’ เลือดไหลไม่หยุด บอร์ดลาออก 6 คนรวด เซ่นปมค่าคลื่น 2600

‘อสมท’ เลือดไหลไม่หยุด บอร์ดลาออก 6 คนรวด เซ่นปมค่าคลื่น 2600

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อสทม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรรมการ อสมท จำนวน 2 คน ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (บอร์ด) อสมท เนื่องจากมีความเห็นคัดค้านและไม่ประสงค์จะรับรองการดำเนินการตามหนังสือ อสมท ที่นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ มีถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย 1.นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และ 2.นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อสมท จะได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ยื่นหนังสือลาออก โดยระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นั้น ส่วนตัวได้เสนอในที่ประชุมว่า คณะกรรมการจำเป็นต้องมีมติไม่รับรองหนังสือจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งระบุว่าอำนาจในการพิจารณากำหนดสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่เป็นของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่ใช่เป็นอำนาจของคณะกรรมการและพิจารณาแบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวกับคู่สัญญาในจำนวนเท่าๆ กัน โดยแจ้งว่า หากคณะกรรมการไม่มีมติไม่รับรองหนังสือที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวออกมา แสดงว่าคณะกรรมการได้รับรองความถูกต้องของหนังสือดังกล่าวโดยปริยาย ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวกันไปยังไม่สิ้นความ แต่พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ประธานกรรมการ ได้ตัดบทปิดการประชุมลงโดยไม่ให้มีการลงมติกันแต่อย่างใด

จากการประชุมดังกล่าวทำให้มีกรรมการจำนวนหนึ่งยื่นหนังสือลาออกทันทีและตามมาอีกภายหลัง ทั้งนี้ ส่วนตัวเป็นกรรมการที่อยู่มานานที่สุดและทราบรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ดังกล่าวดีที่สุดในคณะกรรมการชุดนี้ และในฐานะกรรมการอิสระมีความรู้สึกว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมนัก จึงจำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อให้มีการหารือประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเดิมเป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยคาดว่าจะส่งผลให้คณะกรรมการต้องมีมติไม่รับรองหนังสือที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวในที่สุด แต่ประธานกรรมการได้ใช้อำนาจที่คณะกรรมการมอบให้เนื่องจากสถานการณ์โควิด สั่งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไปเป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นไม่มีโอกาสได้หารือประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ก่อนจะเกิดความเสียหายจากหนังสือที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวจนไม่อาจแก้ไขได้

การประชุมคณะกรรมการประจำเดือนในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นี้ จะต้องมีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งยังไม่มีการลงมติไม่รับรองหนังสือที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว เพราะถูกสั่งปิดประชุมก่อน และไม่มีวาระพิจารณาการไม่รับรองหนังสือที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวอยู่ด้วย หากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยจะเป็นการรับทราบและไม่คัดค้านหนังสือที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวไปโดยปริยาย จึงไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ อสมท โดยมีผลทันที

สำหรับกรรมการ อสมท มีจำนวน 13 คน ได้พ้นตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ 1 คน ได้แก่ นายธวัชชัย อรัญญิก เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ได้มีหนังสือขอลาออก ประกอบด้วย 1.นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ 2.นางปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการอิสระ 3.นายมนตรี แสงหิรัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ 4.นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการอิสระ

ดังนั้น เมื่อรวมกรรมการ 2 คนล่าสุดที่ยื่นลาออกดังกล่าว ทำให้กรรมการ อสมท ปัจจุบันเหลืออยู่ 6 คน ได้แก่ 1.พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษาประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 2.นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 3.นายบุญสน เจนชัยมหกุล กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4.นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการ 5.นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ และกรรมการสรรหา และ 6.นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง