รีเซต

ACE ทุ่ม 851 ล้าน ซื้อ3โรงไฟฟ้าชีวมวล

ACE ทุ่ม 851 ล้าน ซื้อ3โรงไฟฟ้าชีวมวล
TNN ช่อง16
10 กรกฎาคม 2563 ( 11:26 )
378
ACE ทุ่ม 851 ล้าน ซื้อ3โรงไฟฟ้าชีวมวล

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จํากัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผย ที่ประชุมมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เข้าซื้อกิจการของบริษัทผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จํานวน 3 บริษัท จาก บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1.) บริษัท ยู ดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (“UKB”) ซึ่งดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW ในจังหวัดนครราชสีมา 2.) บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด (“UAB") ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 9.5 MW ในจังหวัด บุรีรัมย์ และ 3.) บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด (“SBM”) ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 MW ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

รวมกําลังการผลิตติดตั้งของทั้ง 3 บริษัท 26.9 เมกะวัตต์ โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของทั้ง 3 บริษัท ที่ผู้ขายถืออยู่ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 มีมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องชําระให้แก่ผู้ขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 851.2 ล้านบาท 

ทั้งนี้ทั้ง 3 บริษัท มีสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 23.5 เมกะวัตต์ และได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 6 กุมภาพันธ์ 2551 และ 16 มิถุนายน 2554 ตามลําดับ 

การที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ ทั้ง 3 บริษัท ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 9 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 เมกะวัตต์ เป็น 12 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 116.0 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเป้าหมายได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ สามารถนําความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และจุดแข็งในด้านต่างๆ ที่มีในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มาทําการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า การเดิน เครื่องจักรและการบํารุงรักษา (Operation & Maintenance) การบริหารเชื้อเพลิง การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ ดําเนินงาน รวมทั้งต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทเป้าหมายให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการทํากําไรให้กับบริษัทเป้าหมายและยังเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทฯ ด้วย 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง