รีเซต

เร่งเครื่องสรรหา 'กสทช.' ชุดใหม่ ลุยพัฒนาการสื่อสารโทรคมฯ ของประเทศ

เร่งเครื่องสรรหา 'กสทช.' ชุดใหม่ ลุยพัฒนาการสื่อสารโทรคมฯ ของประเทศ
มติชน
23 มิถุนายน 2563 ( 07:54 )
139
เร่งเครื่องสรรหา 'กสทช.' ชุดใหม่ ลุยพัฒนาการสื่อสารโทรคมฯ ของประเทศ

เร่งเครื่องสรรหา ‘กสทช.’ ชุดใหม่ ลุยพัฒนาการสื่อสารโทรคมฯ ของประเทศ

รายงานข่าวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)​ ระบุถึง เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. รายงานว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. [แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.)] ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสรรหา กรรมการ กสทช. แทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้

 

ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ กสทช. ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการประมูลและจัดสรรคลื่นความถี่ ตลอดจนการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปได้ และโดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ข้อ 1 กำหนดให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการ กสทช. ไว้ก่อนจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ดังนั้น จึงเห็นควรที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของครม. จะมีมติเห็นชอบให้ดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน

 

ทั้งนี้ ได้ประสานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลให้ กรรมการ กสทช. ที่ได้รับแต่งตั้งชุดใหม่สิ้นสุดลงเมื่อร่างพ.ร.บ.ที่แก้ไขเพิ่มในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิในการสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลของกรรมการดังกล่าว แต่อย่างใด ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอสเสนอ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กสทช. ดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กสทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง