รีเซต

ปล่อยสุนัข-แมวทิ้งวัด! ผิดกฎหมาย ระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ปล่อยสุนัข-แมวทิ้งวัด! ผิดกฎหมาย ระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท
TNN ช่อง16
24 พฤษภาคม 2566 ( 12:06 )
58
ปล่อยสุนัข-แมวทิ้งวัด! ผิดกฎหมาย ระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

เปิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ "ปล่อยสุนัข-แมว" ทิ้งวัด ผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาท


นำสุนัขไปปล่อยวัด ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจลืมไปว่า สัตว์ ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกที่ควรได้รับความคุ้มครองทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยปัจจุบันมี พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่ง เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบสําคัญของสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระทําการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์
ซึ่งนําสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ 


ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู การขนส่ง การนําสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง ดังนั้น เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม จึงจําเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ภาพจาก TNN Online

 


“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยง เพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัย อยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด


“การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทําหรืองดเว้นการกระทําใด ๆ ที่ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผล ทําให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กําลังตั้งท้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทํางานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุภาพจาก TNN ช่อง 16

 โดย พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ หมวด ๖ ได้แจ้งไว้ว่า  การจัดสวัสดิภาพสัตว์ มาตรา ๒๒ เจ้าของสัตว์ต้องดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทําการใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแล ของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร การกระทําตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์ จะนําสัตว์ไปดูแลแทน


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ : เลี้ยงไม่ไหวเอาไปปล่อยวัด

การนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งไว้ที่วัด เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 ที่กำหนดห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว


ภาพจาก กระทรวงยุติธรรม

 


อ่าน พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ได้ที่นี่ที่มา กระทรวงยุติธรรม

ภาพจาก TNN ช่อง 16

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง