รีเซต

กฎหมายคุ้มครองสัตว์ "ทำร้าย-ทารุณกรรม" มีโทษจำคุกกี่ปี-ปรับเท่าไร?

กฎหมายคุ้มครองสัตว์ "ทำร้าย-ทารุณกรรม" มีโทษจำคุกกี่ปี-ปรับเท่าไร?
TNN ช่อง16
24 พฤษภาคม 2566 ( 10:14 )
48
กฎหมายคุ้มครองสัตว์ "ทำร้าย-ทารุณกรรม" มีโทษจำคุกกี่ปี-ปรับเท่าไร?

เปิด กฏหมายคุ้มครองสัตว์ "ทำร้าย-ทารุณกรรม" มีโทษจำคุกกี่ปี-ปรับเท่าไร? อะไรบ้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย


สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกที่ควรได้รับความ คุ้มครองทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่บ่อยครั้งที่มักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการทาร้ายสัตว์ทั้งที่อ้างว่าเป็นการ ป้องกันตัว รู้เท่าไม่ถึงการ หรือแม้แต่เป็นการรังแกสัตว์เพื่อความสนุกสนาน ซึ่งหลาย ๆ คนอาจลืมไปว่าสัตว์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจและมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างไปจากคนเรา วันนี้ TNN Online จะพาไปรู้จักกับ กฏหมายคุ้มครองสัตว์ กัน


“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยง เพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัย อยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด


“การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทําหรืองดเว้นการกระทําใด ๆ ที่ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผล ทําให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กําลังตั้งท้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทํางานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ


กฎหมายน่ารู้ เรื่อง ทำร้ายสัตว์เลี้ยง


กระทรวงยุติธรรม เผย กฎหมายน่ารู้ เรื่อง ทำร้ายสัตว์เลี้ยง โดยระบุว่า พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครอง “สัตว์” โดยแบ่งเป็น สัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่นใด ทั้งนี้ การทำร้าย ทารุณสัตว์เลี้ยง เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำ เพราะนอกจากเรื่องของคุณธรรม ยังเสี่ยงได้รับโทษจากกฎหมายที่กำหนดไว้อีกด้วย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


นิยามคำว่า “การทารุณกรรม” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.เป็นการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์นั้นตาย

2. ให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชรา หรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ รวมถึงการใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทำงานจนเกินสมควร หรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชรา หรืออ่อนอายุ


ภาพจาก กระทรวงยุติธรรม

 


อ่าน พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ได้ที่นี่


ที่มา กระทรวงยุติธรรม

ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง