รีเซต

วันนี้วันอะไร วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม

วันนี้วันอะไร วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม
TNN ช่อง16
22 ธันวาคม 2564 ( 10:05 )
453
วันนี้วันอะไร วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 29 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึงสิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น พืชและสัตว์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามหน่วยของพันธุกรรมและสภาพสิ่งถิ่นที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์ ยิ่งถิ่นที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันมากเพียงใจ ก็ยิ่งมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมากขึ้นเพียงนั้น


ขณะที่สหพันธ์นานาชาติ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ เปิดเผยผ่านหนังสือ Red Data Books ว่า การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้สูญเสียสิ่งมีชีวิตไปร้อยละ73 นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการนำสิ่งมีชีวิตวัชพืชในหมู่พืช มลพิษจากสารเคมีจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดดุล เช่น การล่าสัตว์มากเกินไป,การจับปลามากเกินไป,การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ามากเกินไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสิ้น และเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสูญหายไปก็จะหายไปชั่วนิรันดร์


ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง