รีเซต

เช็คข้อหาอะไรบ้าง? อาชีพคนขับรถสาธารณะ-รถขนส่ง ฝ่าฝืน ถูก 'ตัดแต้มใบขับขี่' ได้

เช็คข้อหาอะไรบ้าง? อาชีพคนขับรถสาธารณะ-รถขนส่ง ฝ่าฝืน ถูก 'ตัดแต้มใบขับขี่' ได้
TeaC
23 พฤศจิกายน 2564 ( 15:40 )
788
เช็คข้อหาอะไรบ้าง? อาชีพคนขับรถสาธารณะ-รถขนส่ง ฝ่าฝืน ถูก 'ตัดแต้มใบขับขี่' ได้

1 ธ.ค. 64 เริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้ม พักใช้ เพิกถอนใบขับขี่รถ สำหรับคนขับรถสาธารณะและรถขนส่ง ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ความผิดซ้ำ วันนี้ TrueID สรุปหลักเกณฑ์การตัดแต้มมาให้แล้ว

 

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะและรถขนส่ง จะมีคะแนนคนละ 100 คะแนน ซึ่งการตัดคะแนนจะแบ่งตามกลุ่มข้อหาความผิดเป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด

 

กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน

ข้อหาความผิดจามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

 • ไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
 • ใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
 • ใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียน
 • ใช่้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง
 • กระทำก่อความรำคาญแก่ผู้โดยสาร


ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 • แสดงกิริยาไม่สุภาพขณะปฏฺบัติหน้าที่
 • ไม่ดูแลให้ผู้โดยสารปลอดภัยขณะโดยสาร
 • ไม่หยุดรับหรือส่งผู้โดยสาร ณ ที่ให้หยุด
 • ใช้ความเร็วเกินกำหนด แต่ไม่เกิน 90 กม.ต่อชม.

 

กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน

ข้อหาความผิดจามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

 • ไม่ใช้มาตรการโดยสาร
 • ปฏิเสธผู้โดยสาร
 • ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง ทิ้งผู้โดยสาร
 • แสดงกิริยาไม่สุภาพ
 • เสพของมึนเมาขณะขับรถ
 • ใช้รถสิ้นอายุ


ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 • ไม่ใช้เครื่อง GPS
 • ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถ
 • ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า
 • ละทิ้งหน้าที่ผู้ขับรถ
 • บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
 • ใช้ความเร็วเกินตั้งแต่ 101-110 กม.ต่อชม.

 

กลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน

ข้อหาความผิดจามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

 • กระทำการลามก
 • ขับรถประมาท หวาดเสียวเป็นอันตราย
 • แก้ไขดัดแปลงมาตรค่าโดยสาร
 • เมาสุราหรือของมึนเมา ขณะขับรถ
 • ขับรถระหว่างที่ใบขับขี่สิ้นอายุ พักใช้/ ถูกยึด
 • เก็บค่าโดยสารเกินกฎหมายกำหนด


ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 • กระทำการลามก
 • ใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณ GPS
 • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
 • บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตราย โดยฝ่าฝืนข้อห้าม
 • ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
 • ขับรถประมาท หวาดเสียวเกิดอันตราย
 • ใช้ความเร็วเกิน 110 กม.ต่อชม.

 

ถูกตัดคะแนนหมดเกลี้ยง เจอโทษอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนนั้น จะต้องถูก

 1. สั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน
 2. หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก) จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน
 3. กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถกระทำความผิดร้ายแรง เช่น
  • เสพยาเสพติดให้โทษในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ
  • ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกพักใช้ กระทำการที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ
  • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นภัยต่อสังคม หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก

ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะถูกพักใช้ใบอนุญาตทันที และถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว

 

ระยะเวลาในการคืนคะแนนอย่างไร? ต้องทำอะไรบ้าง?

ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนสามารถมาเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเพื่อคืนคะแนนได้ด้วยตนเอง ดังนี้

 • หลักสูตรอบรมเวลา 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน
 • หลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน

 

ทั้งนี้ จะได้รับคืนคะแนนที่ถูกตัดในวันที่ผ่านการอบรมทดสอบ หากไม่ผ่านการทดสอบสามารถขอเข้ารับการทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขอเข้ารับการอบรมและทดสอบครั้งแรก โดยคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน 100 คะแนน โดยสามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนน ได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีปฏิทิน)

 

ถูกพักใช้ใบขับขี่ ต้องทำอย่างไร?

สำหรับคนขับที่ถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยมีสิทธิขอเข้ารับการอบรมได้ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบและพ้นกำหนดเวลาการพักใช้ใบขับขี่จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนน

 

ติดต่อขอคืนคะแนนที่ไหน?

คนขับรถที่ถูกตัดคะแนนหรือถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับรถหรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

ภาพ : มติชน

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง