รีเซต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 20 กรรมการมหาเถรสมาคม "เจ้าคุณธงชัย-พระพรหมโมลี"

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 20 กรรมการมหาเถรสมาคม "เจ้าคุณธงชัย-พระพรหมโมลี"
TNN ช่อง16
22 พฤศจิกายน 2566 ( 18:19 )
48
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 20 กรรมการมหาเถรสมาคม "เจ้าคุณธงชัย-พระพรหมโมลี"

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 293 ง หน้า 1-2 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2564  นั้น


บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้


1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร3. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร4. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร5. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร6. สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร7. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร8. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร9. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมมเสฎโจ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร10 . พระพรหมสนาบดี (พิมพ์ ฌาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร11. พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร12. พระพรหมมุนี (บุญเรื่อง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร13. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร14. พระพรหมวชิรากร (สุนทร  สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร15. พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร16. พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร17. พระธรรมริสุทธาจารย์ (แสวง ธมุเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร18. พระธรรมชิรญาณ (จิรพล  อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร19. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร20. พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตติยุตโต) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง