รีเซต

เร่งผลักดัน ‘ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์’ ขยายเวลาคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งานอีก 50 ปี หลังเสียชีวิต

เร่งผลักดัน ‘ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์’ ขยายเวลาคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งานอีก 50 ปี หลังเสียชีวิต
TNN ช่อง16
12 พฤศจิกายน 2564 ( 19:50 )
64
เร่งผลักดัน ‘ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์’ ขยายเวลาคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งานอีก 50 ปี หลังเสียชีวิต

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเร่งผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 


ที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยดี” นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางให้แก่เจ้าของสิทธิให้สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเตอร์เน็ตได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล  และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีด้วยการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ผลิต และผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าว 


ตลอดจนขยายอายุ ความคุ้มครองงานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์จะได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว ต่อจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ต่อวุฒิสภา ในแต่ละวาระต่อไป”


“พร้อมกันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และความเห็นที่ได้รับจากสภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ให้มีความเหมาะสม และสามารถบังคับใช้ได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต” นายวุฒิไกร กล่าวทิ้งท้าย

ภาพจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง