รีเซต

เปิดเงื่อนไข การไฟฟ้าช่วยผ่อนจ่ายค่าไฟ ช่วงวิกฤตโควิด-19 ไม่ต้องจ่ายทุกเดือนได้ทั่วประเทศ!

เปิดเงื่อนไข การไฟฟ้าช่วยผ่อนจ่ายค่าไฟ ช่วงวิกฤตโควิด-19 ไม่ต้องจ่ายทุกเดือนได้ทั่วประเทศ!
Ingonn
15 กรกฎาคม 2564 ( 11:59 )
1.3K
เปิดเงื่อนไข การไฟฟ้าช่วยผ่อนจ่ายค่าไฟ ช่วงวิกฤตโควิด-19 ไม่ต้องจ่ายทุกเดือนได้ทั่วประเทศ!

 

จากมาตรการเยียวยาโควิด-19 ครั้งล่าสุดทางรัฐบาลได้มีมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วประเทศ ทั้งบ้านพักที่อยู่อาศัย รวมถึงกิจการร้านค้าต่างๆ สามารถได้รับการเยียวยานี้ และล่าสุดทาง กฟน.และ กฟฝ. ได้มีเกณฑ์การผ่อนชำระค่าบางเดือนได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

 

 

สรุปมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟจากรัฐบาล


1.ค่าไฟฟ้า ให้มีการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. และ สค. 2564

 

- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

 

 

- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้คิดดังนี้ 


1) หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง 


2) หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่าไฟเดือน ก.พ. 64 หากไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 


3) หากใช้ 501 - 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 50 

 

4) หากใช้มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 70 ทั้งนี้ให้เป็นส่วนลดก่อนการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

- สำหรับกิจการขนาดเล็ก  ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

 


- สำหรับกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

 

 

2. ค่าน้ำประปา ลดร้อยละ 10 สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ระยะเวลา 2 เดือน (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. และ สค. 2564

 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดมาตรการทยอยชำระค่าไฟ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus  หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  7-11

 

 

 

 

นอกจากนั้น กฟภ. ยังลดค่าไฟตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564  ดังนี้

 


1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1


1.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี


1.2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ

 


2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.2 และ 1.2

 

ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน


2.1 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

 


2.2 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)


- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย  หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)


- ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)

 


2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)

 


3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)


3.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี


3.2  ใช้ไฟฟ้าเกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ

 

 

 

ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอตามเงื่อนไข


ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้


1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)

 


2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)

 


3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

 

 

ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 


การไฟฟ้านครหลวงให้ "ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล" ได้


การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือ กฟน. ที่ให้บริการไฟฟ้าเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ด้วยการชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกชำระได้โดยต้องเรียงตามลำดับเดือนที่ค้างเก่าที่สุดก่อน ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

 


 
MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://onelink.to/measmartlife


1. เลือกเมนู "ชำระค่าไฟฟ้า"


2. กดเมนู MEA Pay LITE "ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล" 


3. เลือกชำระบิลแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป


4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven 

 

 


เว็บไซต์ MEA e-Service


1. เข้าสู่ระบบผ่าน https://eservice.mea.or.th หรือ "สมัครใช้บริการ" กรณีใช้งานครั้งแรกเพื่อลงทะเบียน และเพิ่มเครื่องวัด 


2. เลือกเครื่องวัด เพื่อทำรายการ


3. เลือกเมนู MEA Pay LITE "ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล" และ เลือกชำระบิลเแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป 


4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven 

 

 


หมายเหตุ


1. โปรดเลือกบิลแรกที่ค้างชำระก่อน จึงสามารถเลือกบิลค้างชำระถัดไปตามลำดับ


2. สามารถตรวจสอบรายการชำระได้ในวันทำการถัดไป 


3. กรณีมีค่าดำเนินการงดจ่ายไฟ จะไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางบิลได้ กรุณาติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขต ใกล้บ้าน

 

 

ผู้ที่เดือดร้อนสามารถทำเรื่องผ่อนผันชำระค่าไฟ โดยสามารถติดต่อทุกช่องทางของการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA Call Center 1130

 

 

 

 


ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์ , การไฟฟ้านครหลวง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง