รีเซต

TNN NEXTGEN ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 38 คนสุดท้าย

TNN NEXTGEN ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 38 คนสุดท้าย
TNN ช่อง16
12 มีนาคม 2567 ( 10:10 )
29
TNN NEXTGEN ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 38 คนสุดท้าย

TNN NEXTGEN ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 38 คนสุดท้าย


เกวลี ปลัดกอง 

กัลยกร สงคราม 

ขวัญธรรมภรณ์ ทิพยโกศัย 

จินต์จุฑา พันธุ์ทองคำ 

จุฑาทิพย์ แก้วสกุล 

ชวินทร์ทิพย์ รัชตารมย์ 

ฐิตาพร บุญมา 

ณัชชา เชิงรุ่งโรจน์ 

ณัฐฎธิดา ขำเจริญ 

ณัฐศักดิ์ อนุตรโพธิ์แก้ว 

ติณณภพ ผดุงธรรม 

ธนัชพร ทรัพยสาร 

ธวัชชัย สายอ๋อง 

นฤพาน รุ่งรัตน์มณีมาศ

เนรันตร์ชลา สุขะพละ 

ปนัดดา ทองดอนน้อย 

ปภัสรา เพ็ชร์ณรงค์

ปริชาติ แปนไมล์ 

ปิยรัตน์ กรรณาธิกรณ์ 

ปีย์รติ กายสิทธิ์ 

ปัญญาพร คิดชอบ 

พรสวรรค์ จารุพันธ์ 

พัทริญา อินต๊ะวงค์

ภัทรนันท์ ประยูรวงศ์ 

มานิตา รัตนสภา 

รดัส บรรลือวงศ์ 

เรณุวัชร์ สุนันท์วงศ์ 

ลภัสปาลิน เลิศธราภัทรวงษ์ 

วริษฐา หวังวิบูลย์ชัย 

วัชรินทร์ ทวีโชติ 

ศลิษา สายยศ 

ศศิกาญจน์ จิตตวะนา 

ศุภนิดา เพชรสมบัติ

สวัสดิโสภาพันธ์ ประสพศรี 

สิรยา แตงดารารัตน์ 

สรวิชญ์ กองตาพันธุ์ 

อภิศักดิ์ อยู่ทอง 

อิสรีย์ บุญกรด 


กำหนดการ Audition เพื่อคัดเลือกผู้ชนะรับรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-17.30 น. ที่ Studio สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 อาคารทรูดิจิทัล พาร์ค ถ.สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร

ผู้ผ่านเข้ารอบ 38 คนสุดท้าย แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วม Audition ได้ที่อีเมล tnnnextgen2024@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567


ข่าวที่เกี่ยวข้อง