รีเซต

เลขาฯสมอ. ลุยสุโขทัย-พิษณุโลก กระตุ้นเอสเอ็มอีมอก.เอส ยกระดับสินค้า-บริการ

เลขาฯสมอ. ลุยสุโขทัย-พิษณุโลก กระตุ้นเอสเอ็มอีมอก.เอส ยกระดับสินค้า-บริการ
มติชน
23 พฤศจิกายน 2564 ( 06:02 )
65
เลขาฯสมอ. ลุยสุโขทัย-พิษณุโลก กระตุ้นเอสเอ็มอีมอก.เอส ยกระดับสินค้า-บริการ

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมทีมงานกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน (กอ.) ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ประชุม/ปรึกษาหารือกับภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ด้านการผลิตและธุรกิจบริการเช่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาพันธ์เอสเอมอีไทย ชมรมโรงแรม ชมรมภัตตาคารร้านอาหาร และตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน มผช เพื่อหาแนวทางบูรณาการขับเคลื่อน ให้ได้การรับรอง มอก.เอส ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ช่วยให้สินค้าและบริการมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล ISO 9001 ต่อไป

 

ในการนี้ ได้เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจยื่นขอรับการรับรอง มอก.เอส ได้ที่ สมอ. หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 430 6826 กอ. สมอ. www.tisi.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง