TrueID

สรรพสามิต ลุยปราบเหล้า-บุหรี่เถื่อน 574 คดี ค่าปรับพุ่ง 10.66 ลบ.

สรรพสามิต ลุยปราบเหล้า-บุหรี่เถื่อน 574 คดี ค่าปรับพุ่ง 10.66 ลบ.
มติชน
30 ตุลาคม 2563 ( 13:29 )
96
สรรพสามิต ลุยปราบเหล้า-บุหรี่เถื่อน 574 คดี ค่าปรับพุ่ง 10.66 ลบ.

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

 

โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

 

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 574 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.66 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 337 คดี ค่าปรับ 3.24 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 174 คดี ค่าปรับ 4.30 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.29 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 0.47 ล้านบาท น้ำหอม 4 คดี ค่าปรับ 0.14 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.40 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 1.82 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 54,268.760 ลิตร ยาสูบ จำนวน 24,506 ซอง ไพ่ จำนวน 1,135 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 32,510.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 6,000 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน

 

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2563  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 2,286 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 43.42 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 1,274 คดี ค่าปรับ 11.86 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 758 คดี ค่าปรับ 19.64 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 62 คดี ค่าปรับ 0.70 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 55 คดี ค่าปรับ 3.41 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.32 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 83 คดี ค่าปรับ จำนวน 2.16 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 44 คดี ค่าปรับ 5.33 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 62,769.120 ลิตร ยาสูบ จำนวน 89,804 ซอง ไพ่ จำนวน 3,131 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 120,147.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 47,637 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 98 คัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง