รีเซต

เช็กด่วน! สำนักงานก.พ.ประกาศวันสอบวัดความรู้ทั่วไป ปี 2564

เช็กด่วน! สำนักงานก.พ.ประกาศวันสอบวัดความรู้ทั่วไป ปี 2564
TNN ช่อง16
15 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:12 )
115
เช็กด่วน! สำนักงานก.พ.ประกาศวันสอบวัดความรู้ทั่วไป ปี 2564

วันนี้ (15ก.พ.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศสำนักงาน ก.พ. ออกประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 โดยระบุว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ


ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

ภาพจาก สำนักงาน ก.พ. / AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง