สรุปมาตรการเงินเยียวยาล่าสุด! ใครได้อะไรบ้าง? ได้เงินเท่าไหร่?

สรุปมาตรการเงินเยียวยาล่าสุด! ใครได้อะไรบ้าง? ได้เงินเท่าไหร่?
TeaC
6 ตุลาคม 2564 ( 19:25 )
6.8K
1
สรุปมาตรการเงินเยียวยาล่าสุด! ใครได้อะไรบ้าง? ได้เงินเท่าไหร่?

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบมากมายทั้งขาดรายได้ ตกงาน รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจไทย หวังให้เกิดการจับจ่าย เกิดสภาวะการเงินคล่อง ล่าสุดมีการอนุมัติวงเงินเยียวยาเพิ่มเติม วันนี้ TrueID รวมมาตรการเยียวยาล่าสุดมาให้แล้ว เช็กกันหน่อยใครได้สิทธอะไรบ้าง? ได้เงินท่าไหร่?

 

แจกเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท

 

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน

 

1. เด็กเล็กที่มีสิทธิรับเงินยียวยา
 

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 660,318 คน  ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 18,540 แห่ง

 

2. จำนวนเงินเยียวยาที่จะได้รับ
 

- เด็กเล็กรายละ 2,000 บาท ในกรอบวงเงินที่อนุมัติ 2,779 ล้านบาท

 

 

เงินช่วยเหลือเกษตรกร ประสบภัย "น้ำท่วม" ปี 2564

 

โดยเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกร ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไร่ สำหรับเกษตรกรที่โดนน้ำท่วม ปี 64 ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ปรับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ และอัตราการจ่ายเงินใหม่ พร้อมแนะวิธีขอรับเงิน

 

1. หลักเกณฑ์เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 2564 


- เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

- มีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

 

2. อัตราเงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วม 2564

 

- ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

- พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

- ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

 

เยียวยาธุรกิจ SMEs 3.000 บาท นาน 3 เดือน


มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการจ่ายเงิน 3,000 บาทต่อหัว  พยุงการจ้างงานนาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ. พร้อมพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 

1. จำนวนเงินช่วยเหลือเท่าไหร่?

 

- จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว พร้อมให้กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งพิจารณาก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

มาตรการเยียวยานายจ้าง มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้


- คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงาน จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน

- โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 64 ถึงมกราคม 65)

 

2. เช็กเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน


- รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน


-เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม


-นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ โดย (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

 

- จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

 

3. วัน-เวลา ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 

- เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.-20 พ.ย.64


- ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

 

- เลขบัญชีธนาคาร

 

- ทราบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

 

4. จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อไหร่?

 

ทั้งนี้การจ่ายเงินอุดหนุนนั้น วันทำการสุดท้ายของเดือน 30 พ.ย.64 - 31 ม.ค.65 ดังนี้


- เดือนที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.64

- เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64

- เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65

 

 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนนี้และปี 65

 


1. เงินเข้าวันไหนบ้าง?


ทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 65 สามารถเช็กรายละเอียดเงินโอนเข้าได้ที่นี่ เงินอุดหนุนบุตร เดือนตุลาคม 2564 : เปิดวิธีเช็กสิทธิง่ายนิดเดียว  หรือ เช็กเงินโอนเข้าจากปฏิทิน 'เงินอุดหนุนบุตร' ปี 2565


หากมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. ได้เงินเท่าไหร่? 

 


โดยจ่ายให้ในทุกวันที่ 10 ของเดือน หรือหากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้นมาจ่ายเงินก่อนวันที่ 10 (แหล่งข้อมูล : กรมบัญชีกลาง) ซึ่งผู้ที่มีสิทธิจะได้รับ 600 บาท ต่อเดือน

 

ช่วยเหลือค่าน้ำ - ค่าไฟ 1 ปีเต็ม

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา อนุมัติงบกลาง ปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 27,005.66 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยหนึ่งในมาตรการนั้นคือ "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" วงเงิน 2,018 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมเป็นเวลา 12 เดือน ให้แก่ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 

 

โดยผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้

 

อย่าลืมเช็กคุณสมบัติ พร้อมเตรีมเอกสานให้ครบถ้วนหากเข้าข่ายความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว 

 

 

ข้อมูล : TNN, มติชน, เราชนะ ข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพ : ข่าวสด

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง