รีเซต

อย่าลืมแจ้ง! ไม่ไปใช้สิทธิ 'เลือกตั้งเทศบาล' ผ่านออนไลน์ หมดเขต 4 เม.ย.นี้

อย่าลืมแจ้ง! ไม่ไปใช้สิทธิ 'เลือกตั้งเทศบาล' ผ่านออนไลน์ หมดเขต 4 เม.ย.นี้
Ingonn
4 เมษายน 2564 ( 10:34 )
573
อย่าลืมแจ้ง! ไม่ไปใช้สิทธิ 'เลือกตั้งเทศบาล' ผ่านออนไลน์ หมดเขต 4 เม.ย.นี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง  “สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ทั่วทั้งประเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ แต่หลายคนที่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งวันนี้แต่ไม่อยากเสียสิทธิ ทำอย่างไรได้บ้าง วันนี้ True ID มีคำตอบมาให้

 


สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ในวันดังกล่าว ทาง กกต. ได้กำหนดให้ยื่นแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยจะต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งซึ่งก็ตรงกับวันที่ 21 – 27 มี.ค. 64 และวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 64 เท่านั้น

 


สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้สามารถแจ้งสิทธิผ่านขั้จตอนต่างๆได้ดังต่อไปนี้

 

 

แจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิไม่ได้

 

1. ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2. ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 หรือ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th และ ect.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์”

 

 

3 ขั้นตอนการแจ้งสิทธิ

 

1.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th  หรือ www.ect.go.th

2.กรอกรายละเอียดในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3.พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

 

 

ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

 

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนี้


- เข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
- กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา
- จากนั้นระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ สิทธิ์เลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง / ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

 

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยต้องออกไปใช้สิทธิ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444.

 

 

ข้อมูลจาก กกต.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง