รีเซต

เปิดข้อกำหนดมาตรการคุม คลายล็อก 8 ธุรกิจ-กิจกรรม

เปิดข้อกำหนดมาตรการคุม คลายล็อก 8 ธุรกิจ-กิจกรรม
มติชน
1 พฤษภาคม 2563 ( 19:14 )
1.6K
15
เปิดข้อกำหนดมาตรการคุม คลายล็อก 8 ธุรกิจ-กิจกรรม

เปิดข้อกำหนดมาตรการ คลายล็อก 8 ธุรกิจ-กิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ที่2/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26 มีนาคมพ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

และต่อมาได้ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1 ) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้นมีรายละเอียดดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง